Barometr Edukacji Niepublicznej: Dyrektorzy wskazują na potrzebę zadbania o stabilną sytuację kadrową szkół

Dyrektorzy są podzieleni w ocenie tego, czy ich szkoły są gotowe na wyzwania będące następstwem wojny w Ukrainie. Twierdząco na tak postawione pytanie odpowiedziało 40 proc. ankietowanych, odpowiedzi przeczącej udzieliło 44,7 proc. badanych dyrektorów. Jako potencjalne problemy wskazywane są ograniczenia finansowe, przestrzenne i sprzętowe, braki kadrowe (niedostateczna liczba nauczycieli znających język ukraiński lub rosyjski i przygotowanych do nauczania języka polskiego jako obcego) oraz niedostateczne wsparcie władz oświatowych. Wielu respondentów deklaruje zarazem chęć pomagania i zwraca uwagę na dużą mobilizację społeczności szkolnych.

Na początku marca nastroje dyrektorów szkół niepublicznych zbadało Społeczne Towarzystwo Oświatowe (STO). Była to już trzecia edycja „Barometru Edukacji Niepublicznej”.

Co wynika z badania? STO zapytało m.in. dyrektorów szkół niepublicznych o ocenę sytuacji w oświacie. Podobnie jak w przypadku dwóch poprzednich edycji barometru, zdaniem większości ankietowanych jest ona raczej zła lub zdecydowanie zła – takich odpowiedzi udzieliło w sumie 62,3 proc. respondentów. Tylko 9,2 proc. pytanych dyrektorów jest przeciwnego zdania.

Dyrektorzy, którzy krytycznie wypowiadają się o kondycji polskiej oświaty, narzekają nie tylko na biurokratyzację, niedofinansowanie szkół czy przeładowane podstawy programowe, ale także na brak systemowego wsparcia psychologicznego dla uczniów i nauczycieli.

Wartość Indeksu Optymizmu wyniosła tym razem 3,8 co oznacza, że tylko taki odsetek respondentów oczekuje poprawy sytuacji w kolejnych miesiącach. Nieco ponad połowa ankietowanych (51,6 proc.) jest z kolei zdania, że czekają nas dalsze zmiany na gorsze.

Badani uważają, że problemy pogłębią się m.in. z powodu wojny w Ukrainie oraz znaczącego wzrostu cen – migracja przełoży się na większe oczekiwania wobec nauczycieli zmęczonych pandemią, a skutkiem rosnących cen będzie wzrost kosztów utrzymania placówek.

STO zapytało także dyrektorów szkół niepublicznych o główne wyzwania, z jakimi mierzą się w pracy zawodowej. Podobnie jak w przypadku dwóch poprzednich edycji badania, największy odsetek respondentów (66,9 proc.) wskazywał na potrzebę zadbania o stabilną sytuację kadrową szkoły.

Bardzo istotne jest nadal zapewnienie uczniom odpowiedniego wsparcia psychologiczno-pedagogicznego (60 proc.) oraz zadbanie o dobrostan psychofizyczny nauczycieli (40 proc.). Taki sam odsetek ankietowanych zalicza do grona swoich priorytetów przygotowanie szkoły na wyzwania wynikające z wojny w Ukrainie.

Reagowanie na zmiany w prawie, mające wpływ na pracę szkoły oraz skuteczna komunikacja z rodzicami uczniów to z kolei kluczowe wyzwania dla odpowiednio 31,5 proc. i 20 proc. respondentów. Jak wskazuje STO w porównaniu z poprzednimi edycjami badania, na znaczeniu wyraźnie straciły wyzwania związane z pandemią.

Badanie pt. „Barometr Edukacji Niepublicznej” zostało zrealizowane metodą CAWI w dniach 8-11 marca 2022 r. W ankiecie skierowanej do dyrektorów szkół niepublicznych wzięło udział 130 dyrektorów, reprezentujących niepubliczne szkoły podstawowe, ponadpodstawowe i artystyczne.

(JK, GN)

Badanie: Dyrektorzy szkół niepublicznych źle oceniają sytuację w oświacie i obawiają się lex Czarnek