Do konsultacji trafił projekt rozporządzenia MEiN o awansie zawodowym nauczycieli

Do konsultacji publicznych MEiN skierowało projekt rozporządzenia w sprawie nowych zasad awansu zawodowego nauczycieli, w tym sposobu odbywania przygotowania do zawodu, a także egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego i kwalifikacji na stopień nauczyciela dyplomowanego.

Projekt rozporządzenia MEiN w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, to konsekwencja czerwcowej nowelizacji ustawy Karta nauczyciela, wprowadzającej m.in. zmiany w awansie zawodowym nauczycieli. Nowelizacją będzie się teraz zajmował Senat. Następnie wróci do Sejmu i trafi na biurko  prezydenta.

Zgodnie z projektem pierwszym stopniem awansu stanie się stopień nauczyciela mianowanego, o który młody nauczyciel będzie mógł się starać po 4 latach pracy. W tym okresie przez 3 lata i 9 miesięcy młody nauczyciel będzie odbywał nie staż, ale „przygotowanie do zawodu”.

Projekt rozporządzenia określa m.in. sposób odbywania przygotowania do zawodu nauczyciela.

Dyrektor szkoły lub innej placówki oświatowej, w której pracuje nauczyciel przygotowujący się do zawodu, będzie miał obowiązek zapewnić mu wsparcie, m.in. przydzielając mu mentora spośród nauczycieli mianowanych i dyplomowanych.

Nauczyciel rozpoczynający pracę w zawodzie, w trakcie odbywania przygotowania do zawodu nauczyciela, „będzie obowiązany zapoznać się z organizacją, zadaniami i zasadami funkcjonowania szkoły, prowadzić powierzone mu zajęcia oraz uczestniczyć w pracach związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych i innych statutowych zadań szkoły wynikających z potrzeb szkoły i środowiska lokalnego, a także uczestniczyć jako obserwator w zajęciach prowadzonych przez mentora lub innego nauczyciela”.

Nauczyciel w trakcie przygotowania do zawodu powinien również – jak czytamy w projekcie – dokonywać ewaluacji własnej pracy i wykorzystywać jej wyniki do doskonalenia dalszej pracy, a także  dzielić się wiedzą z innymi nauczycielami w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego.

Zajęcia otwarte w drugim roku będzie prowadził w obecności dyrektora szkoły, mentora i dorady metodycznego albo nauczyciela-konsultanta, przedstawiciela organu sprawującego nadzór pedagogiczny lub nauczyciela dyplomowanego, który naucza tego samego przedmiotu lub prowadzi ten sam rodzaj zajęć, zatrudnionego w tej samej lub innej szkole.

Zajęcia otwarte w ostatnim roku przygotowania będzie prowadził w obecności komisji powołanej przez dyrektora szkoły, która po przeprowadzonych zajęciach będzie wydawała opinię w tym zakresie: pozytywną albo negatywną.

Jeden z przepisów projektu rozporządzenia reguluje tryb działania komisji powołanej przez dyrektora szkoły, w celu oceny zajęć otwartych przeprowadzonych przez nauczyciela przygotowującego się do zawodu w ostatnim roku odbywania ww. przygotowania.

„Po przeprowadzeniu ww. zajęć komisja będzie omawiała zajęcia z nauczycielem odnosząc się do jego umiejętności, w szczególności w zakresie elastycznego reagowania na zmieniającą się sytuację na zajęciach, kultury osobistej oraz komunikacji werbalnej i pozawerbalnej między uczniem a nauczycielem” – podkreślono.

Komisja przeprowadzi również rozmowę z nauczycielem na temat metodyki przeprowadzonych zajęć i indywidualizacji nauczania, w trakcie której nauczyciel wykona zadanie wskazane przez komisję z użyciem narzędzi multimedialnych, o ile narzędzia takie nie były wykorzystane przez nauczyciela w trakcie zajęć.

W razie otrzymania negatywnej opinii nauczyciel będzie miał prawo złożyć wniosek do dyrektora szkoły o ponowne przeprowadzenie zajęć. Jeżeli go nie złoży albo po przeprowadzeniu zajęć ponownie uzyska negatywną opinię komisji, będzie obowiązany odbyć dodatkowe przygotowanie do zawodu nauczyciela w wymiarze roku i 9 miesięcy.

W rozporządzeniu opisano też zasady ubiegania się przez nauczyciela przygotowującego się do zawodu o awans na stopień nauczyciela mianowanego i zasady ubiegania się przez nauczyciela mianowanego o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego.

Rozporządzenie ma wejść w życie 1 września 2022 r., tj. wraz z wejściem w życie nowelizacji Karty nauczyciela w zakresie zmian w awansie zawodowym.

Projekt znajduje się tutaj

(JK, GN)

Sejm zdecydował: od 1 września nowy awans zawodowy i ocena pracy. Nauczyciele zrealizują godzinę “czarnkowego” w tygodniu

Od 1 września większe wynagrodzenie zasadnicze tylko dla najmłodszych nauczycieli. MEiN pokazało stawki

„Minister Czarnek przywraca godzinę karcianą”. ZNP negatywnie opiniuje zmiany w KN, które dotyczą nie tylko awansu