Kraków: Będą wyższe dodatki za wychowawstwo dla nauczycieli wychowania przedszkolnego. Walczył o to ZNP

– Rada Miasta Krakowa przyjęła poprawkę Komisji Edukacji Rady Miasta Krakowa o wyrównaniu dodatków funkcyjnych za opiekę nad oddziałem przedszkolnym z dodatkiem funkcyjnym dla wychowawcy klasy. Poprawka jest zwieńczeniem trwających kilkanaście miesięcy starań Związku i została przygotowana w uzgodnieniu z wszystkimi organizacjami związkowymi, działającymi w krakowskiej oświacie” – poinformował Głos Tomasz Wilczyński, prezes Oddziału ZNP Kraków-Śródmieście.

Od 2019 roku wysokość dodatku za wychowawstwo regulowana jest ustawowo. Kwota jaka przysługuje nauczycielowi z tego tytułu nie może być niższa niż 300 zł miesięcznie. Tyle tylko, że ustawa mówi o wychowawcach klas, a pomija tych zatrudnionych w przedszkolach.

W Krakowie dodatek za wychowawstwo w przedszkolach samorządowych wynosił 150 zł (grupa przedszkolna powierzona jest opiece dwóch nauczycieli; każdy z nich otrzymuje dodatek za wychowawstwo w wysokości 150 zł miesięcznie).

ZNP walczył o to by dodatek wynosił 300 zł na osobę, jak w przypadku dodatku za wychowawstwo w szkołach. I w końcu udało się.

„Jest to wspólny sukces Związku, a także Przewodniczącej Komisji Edukacji RMK Pani Agaty Tatary oraz pozostałych Radnych Miasta Krakowa, którzy projekt wsparli swoim działaniem i głosami” – mówi Tomasz Wilczyński.

W środowej sesji RM Krakowa uczestniczyli wszyscy prezesi krakowskich Oddziałów ZNP. Sprawozdawcą z ramienia Związku był Witold Woźniak Prezes Oddziału ZNP  Kraków Podgórze.

Przypomnijmy, że 13 czerwca 2019 r. znowelizowano ustawę Karta Nauczyciela wprowadzając art. 34 a w brzmieniu: „Art. 34a. 1. Nauczycielowi, któremu powierzono sprawowanie funkcji wychowawcy klasy, przysługuje dodatek funkcyjny z tytułu sprawowania funkcji wychowawcy klasy.  2. Minimalna wysokość dodatku, o którym mowa w ust. 1, wynosi 300 zł.”;

14 sierpnia 2019 r. minister edukacji znowelizował rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli wprowadzając nową kategorię nauczycieli uprawnionych do dodatku funkcyjnego tj. nauczyciela opiekującego się oddziałem przedszkolnym.

Z kolei 28 sierpnia 2019 r. Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę, NR XXIII/507/19 w sprawie Regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków z załącznikiem stanowiącym ów regulamin w którym to regulaminie różnicuje dodatek funkcyjny za wychowawstwo klasy i dla nauczyciela opiekującego się oddziałem przedszkolnym dla tej drugiej kategorii ustanawia ½ dodatku przewidzianego dla wychowawcy klasy.

„Uchwała ta została podjęta z pominięciem ustawowego obowiązku uzgodnienia regulaminu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli (art. 30 ust. 6a ustawy Karta Nauczyciela). Co zdumiewające, w rozdziale VII Postanowienia końcowe § 18. 1. brzmi: >>Regulamin został uzgodniony z ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli<< Co oczywiście jest stwierdzeniem nieprawdziwym” – tłumaczył w  swoim wystąpieniu na sesji rady Witold Woźniak, prezes Oddziału ZNP Kraków Podgórze:

„Praca wychowawcy klasy i „opiekuna grupy przedszkolnej” znacznie się od siebie różni niemniej nie możliwe jest określić, która z tych ról jest łatwiejsza a która trudniejsza. Najbardziej przykrym jest to, że osoby, które nie pełniły żadnej z tych funkcji a nawet nie próbowały zagłębić się w tę materię, choćby dopytując na czym tak naprawdę polega specyfika pracy na jednym czy drugim stanowisku, wypowiadają się autorytatywnie stwierdzając, że praca wychowawcy klasy jest trudniejsza – podkreślał.

(GN)

Kalendarium działań podejmowanych przez ZNP w sprawie nauczycieli przedszkoli:

>> 19 września 2019 Wystąpienie Prezesa Oddziału ZNP Kraków Śródmieście, Tomasza Wilczyńskiego do Wojewody Małopolskiego o uchylenie przyjętej w dniu 28 sierpnia 2019 roku przez Radę Miasta Krakowa uchwały w sprawie Regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków. (28. 08. 2019 r. Rada Miasta Krakowa przyjęła uchwałę wprowadzającą min. podział dodatku przysługującego nauczycielom pełniącym funkcję wychowawcy w przedszkolach. Uchwała została przyjęta z pominięciem obowiązującego trybu konsultacji ze Związkami Zawodowymi).

>>27 listopada 2019 Spotkanie związków zawodowych zrzeszających nauczycieli z przedstawicielami Urzędu Miasta Krakowa w sprawie podpisania porozumienia mającego na celu wypłacenie wynagrodzenia nauczycielom, którzy brali udział w strajku oraz kwestii zmian wprowadzonych przez RM Krakowa w regulaminie wynagradzania nauczycieli, które różnicują środowisko nauczycieli pełniących funkcję wychowawcy w przedszkolach z nauczycielami pełniącymi funkcję wychowawcy w szkołach.

>> 20 stycznia 2020 Spotkanie negocjacyjne związków zawodowych z przedstawicielami Wydziału Edukacji UM Krakowa dot. zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków – kolejna interwencja ZNP w sprawie krzywdzącego nauczycieli przedszkoli podziału dodatku za wychowawstwo.

>>14 sierpnia 2020 – Spotkanie Prezesa Oddziału ZNP Kraków – Śródmieście, Tomasza Wilczyńskiego z Zastępcą Prezydenta ds. Edukacji Panią Anną Korfel – Jasińską odnośnie  dodatku za wychowawstwo w przedszkolach a także możliwości dodatkowego wynagrodzenia (dodatku specjalnego) za pracę w czasie pandemii.

21 października 2020 Wystąpienie prezesów krakowskich Oddziałów ZNP do Premiera RP w sprawie zgłaszanych przez nauczycieli przedszkoli problemów pracy w pandemii – przekazanie postulatów dotyczących podjęcia działań zwiększających bezpieczeństwo pracy.

>> 21 maja 2021 – Spotkanie przedstawicieli oświatowych Związków Zawodowych z przedstawicielami UM Krakowa (negocjacje regulaminu wynagradzania nauczycieli). Przedstawiciele związków zawodowych (Tomasz Wilczyński reprezentujący ZNP oraz Agata Łyko -Solidarność) wspólnie złożyli postulat aby dodatek funkcyjny z tytułu sprawowania funkcji wychowawcy opiekującego się oddziałem przedszkolnym wynosił 300 złotych tak samo jak w przypadku wychowawcy klasy, a także zwiększenia puli środków przeznaczonych na dodatki motywujące. Podczas spotkania Tomasz Wilczyński – ZNP złożył postulat aby nauczyciele i pracownicy przedszkoli oraz placówek oświatowych, które w sposób stacjonarny pracowały podczas trwania pandemii, otrzymali dodatkową gratyfikację finansową w postaci dodatku specjalnego lub nagrody Prezydenta.

>>24 sierpnia 2021 – Komisja Edukacji RM Krakowa – wystąpienie prezesa Oddziału ZNP Kraków – Śródmieście Tomasza Wilczyńskiego w sprawie zwiększenia kwoty dodatku za wychowawstwo dla nauczycieli przedszkola do 300 złotych oraz zwiększenie puli na Nagrody Prezydenta Miasta Krakowa z przeznaczeniem dla nauczycieli przedszkoli w związku z wykonywaną pracą podczas pandemii.

>>2 listopada 2021 – Wystąpienie prezesa Okręgu Małopolskiego ZNP Arkadiusza Boronia z wnioskiem do Prezydenta Miasta Krakowa o udostepnienie informacji publicznej w sprawie wskazania wysokości kosztów dla Gminy Miejskiej Kraków, które poniosłaby w przypadku podwyższenia dodatku funkcyjnego do kwoty 300 złotych z tytułu pełnienia funkcji nauczyciela opiekującego się oddziałem przedszkolnym w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków.

>>19 stycznia 2022 – Spotkanie delegacji Związku Nauczycielstwa Polskiego (Anita Topór – Mądry, Arkadiusz Boroń, Tomasz Wilczyński, Witold Woźniak, Robert Lang) z nowo wybranym przewodniczącym Rady Miasta Krakowa Panem Rafałem Komarewiczem w sprawie podwyżki dodatku funkcyjnego dla nauczycieli opiekujących się oddziałem przedszkolnym. Zwrócenie uwagi na konieczność rozwiązania problemu dodatku za wychowawstwo.

>> 11 lutego 2022 – Druga tura rozmów – Spotkanie przedstawicieli wszystkich organizacji związkowych działających w placówkach oświatowych Gminy Miejskiej Kraków z przewodniczącym Rady Miasta Krakowa Panem Rafałem Komarewiczem, Zastępcą Prezydenta Miasta Krakowa Panią Anną Korfel – Jasińską, a także Przewodniczącą Komisji Edukacji Rady Miasta Krakowa Panią Agatą Tatarą. Podczas spotkania strona związkowa z odrzuciła propozycję podwyżki dodatku proponowaną przez radnego Łukasza Wantucha o kwotę 50 złotych dla wychowawcy. Przedstawiciele wszystkich oświatowych organizacji związkowych podkreślili, że postulat wyrównania dodatku do kwoty 300 złotych jest kluczowym postulatem wszystkich organizacji, jest jednolity i uzgodniony przez wszystkie strony związkowe. Ponadto, jest postulatem, który nie różnicuje środowiska. Stronę ZNP reprezentowali: Arkadiusz Boroń, Anita Topór – Mądry, Tomasz Wilczyński, Witold Woźniak, Robert Lang.

29 marca 2022 – Komisja Edukacji RM Krakowa. Uczestniczący w spotkaniu zostali poinformowani o poprawce Prezydenta Miasta Krakowa, która zakładała podniesienie dodatku do kwoty 250 złotych. Obecni na posiedzeniu Komisji, prezesi Oddziałów krakowskich ZNP nie zgodzili się na tę propozycję, utrzymując postulat wyrównania dodatku do kwoty 300 złotych.

(GN)

Wychowawcy na zmiany. Jak miasta wypłacają dodatek za wychowawstwo w przedszkolach?

Rozmowy płacowe MEN-związki. ZNP upomina się o podwyżki i dodatek dla nauczycieli przedszkoli

Radni w Częstochowie przyznali 300 zł dodatku za wychowawstwo także dla nauczycieli w przedszkolach

Niektóre samorządy dają dobry przykład. W Kościanie płacą 300 zł dodatku dla wychowawców w przedszkolach