Łódź: Wyższe stawki dodatków funkcyjnych w oświacie. „Skorzystają głównie dyrektorzy”

Łódzcy radni przyjęli nowy regulamin wynagradzania nauczycieli, który zakłada m.in. uregulowanie wysokości stawek dodatków funkcyjnych, zarówno dla osób zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych, jak i z tytułu pełnionych funkcji. –  Skorzystają głównie dyrektorzy. Otrzymają dodatkowo od 300 do nawet 600 złotych – komentuje w rozmowie z Głosem Marian Trębacz, wiceprezes Zarządu Okręgu Łódzkiego ZNP. A  nauczyciele? – Zyskają w zakresie dodatku za warunki pracy. Od 1 stycznia będzie też więcej środków na dodatki motywacyjne – tłumaczy.

 – Sposób przyznawania dodatków został uporządkowany. Wcześniej były one ustalane w formie widełek, czyli była stawka minimalna i maksymalna. Teraz dodatek będzie przypisany do danej szkoły, czy przedszkola i jego wysokość będzie zależała od wielkości placówki– tłumaczy Marian Trębacz.

Nowy regulamin wynagradzania był uzgadniany także z ZNP, ale negocjacje zakończyły się jednak spisaniem protokołu rozbieżności.

– Dlatego że dla nas bardzo ważnym postulatem było wpisanie dodatku za wychowawstwo w przedszkolach. Proponowaliśmy 300 zł, miasto zgodziło się na 150 zł. Będziemy jednak działać na rzecz zwiększenia tego dodatku – podkreśla wiceprezes Zarządu Okręgu Łódzkiego ZNP.

Jaj wyjaśnia Marian  Trębacz dodatki dla dyrektorów będą wypłacane z wyrównaniem od 1 maja, natomiast dodatki za warunki pracy, za wychowawstwo w przedszkolu z wyrównaniem od 1 września.

Zapisy regulaminu przyznają tzw. rozszerzony dodatek motywacyjny za pracę w oddziałach integracyjnych. Zmiana minimalnej wysokości dodatku motywacyjnego ma zostać zwiększona ze 100 zł do 250 zł.

Zwiększone zostaną także dodatki dla nauczycieli pełniących funkcję opiekuna nauczyciela odbywających staż na kolejny stopień awansu zawodowego, tutaj wzrost o 60 zł.

– Nowy regulamin wynagradzania nauczycieli przede wszystkim porządkuje sprawy związane z dodatkami do wynagrodzenia zasadniczego, daje dyrektorom możliwość realnego motywowania nauczycieli, ale także uwzględnia nowe regulacje wynikające ze zmian w przepisach prawa oświatowego – oceniła wiceprezydent Łodzi  Małgorzata Moskwa -Wodnicka.

Skutek finansowy wynikający z proponowanych regulacji szacowany jeszcze w tym roku to kwota 4,5 mln zł. Środki na realizację zadania zostały zabezpieczone w budżecie Miasta Łodzi.

(JK, GN)

Okręg Łódzki ZNP: „Nie ma naszej zgody na ograniczanie praw obywatelskich nauczycieli i uczniów”

ZNP w Łodzi nie składa broni w sprawie ponadzakładowego układu zbiorowego pracy i zapowiada dalsze działania w jego obronie