MEN: Będzie dofinansowanie do podręczników dla niepełnosprawnych uczniów

W zbliżającym się roku szkolnym 2020/2021 ponad 45 tys. uczniów z niepełnosprawnością będzie mogło skorzystać z dofinansowania na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych. To główny cel rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym na lata 2020–2022. Dofinansowanie jest różne dla różnych grup uczniów i wynosi od 225 zł do 445 zł. W sumie na realizację programu zaplanowano 54 mln zł. Rozporządzenie w tej sprawie opublikowano już w Dzienniku Ustaw.

MEN informuje, ze wsparcie to jest jedną z form wyrównywania szans edukacyjnych, podnoszenia jakości kształcenia uczniów niepełnosprawnych, co w konsekwencji oznacza zwiększanie ich szans edukacyjnych.

W latach 2020–2022 programem będą objęci uczniowie słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

W latach 2020–2022 pomoc w ramach programu otrzyma około 131 520 uczniów, w tym w roku szkolnym 2020/2021 – 45 141 dzieci, w roku szkolnym 2021/2022 – 45 522 uczniów i w roku szkolnym 2022/2023 – 40 857 uczniów.

Rozporządzenie w tej sprawie znajduje się tutaj.

(JK, GN)

90 złotych na ucznia klas I-III. Oto maksymalne kwoty dotacji celowej udzielanej na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne

Szkoły dostaną większe pieniądze na podręczniki i ćwiczenia