MEN proponuje zmiany warunków i sposobu organizowania nauki religii i etyki w publicznych przedszkolach i szkołach

Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach. 30 kwietnia br. rozpoczęły się konsultacje publiczne projektu i uzgodnienia międzyresortowe, które potrwają do 29 maja br. Rozporządzenie miałoby wejść z życie 1 września 2024 r.

Celem zmian, jak informuje resort, jest dostosowanie warunków i sposobu organizacji zajęć religii i etyki do możliwości organizacji pracy szkół i przedszkoli w zakresie racjonalnego dysponowania kadrą pedagogiczną i czasem na realizację tych zajęć.

Obecnie nauka religii i etyki jest organizowana oddzielnie dla uczniów każdego oddziału, o ile na naukę religii (danej konfesji) zgłosi się co najmniej siedmiu uczniów z tego oddziału.

W przypadku mniejszej niż siedem liczby zgłoszonych uczniów (z danego oddziału lub danej klasy) szkoła organizuje naukę religii lub etyki w grupach międzyoddziałowych lub międzyklasowych.

„Projektowana nowelizacja ma na celu umożliwienie organizowania lekcji religii i etyki w grupie międzyoddziałowej lub międzyklasowej obejmującej wychowanków lub uczniów oddziałów lub klas, w których na lekcję religii zgłosiło się także więcej niż siedmiu uczniów. Jednocześnie projekt przewiduje maksymalną liczbę uczniów w grupie (30 osób), w której będzie prowadzona nauka religii lub etyki dla uczniów szkoły podstawowej, liceum ogólnokształcącego, technikum, branżowej szkoły I stopnia i branżowej szkoły II stopnia” – czytamy.

Dla dzieci w przedszkolu i uczniów klas I-III szkoły podstawowej maksymalna liczebność grupy na lekcji religii wyniesie 25.

„Dodatkowo, dla zapewnienia optymalnych warunków nauki religii i etyki w szkole podstawowej dopuszcza się tworzenie grup międzyklasowych wyłącznie w ramach danego etapu edukacyjnego” – podaje MEN.

Projekt znajduje się na stronie Rządowego Centrum Legislacji tutaj

Przypomnijmy, że MEN chce też, aby od września 2024 oceny z religii lub etyki nie były wliczane do średniej ocen rocznych lub końcowych. Zmiany zostały zapisane w rozporządzeniu MEN z dnia 22 marca 2024 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych. Celem tej zmiany jest zapewnienie uczniom równych szans w uzyskiwaniu średniej ocen.

(GN)

Jak Polacy oceniają pomysł ograniczenia liczby lekcji religii? Jest sondaż w tej sprawie

Dane za rok szkolny 2023/2024: W liceach i technikach nawet 80 proc. uczniów nie uczęszcza na lekcje religii

Episkopat: Odsetek uczniów chodzących na religię spada