Natychmiastowe rozmowy ws. przywrócenia emerytur! Zarząd Główny ZNP wzywa do podjęcia rozmów! Pismo do szefa MEiN

„Związek Nauczycielstwa Polskiego wzywa Ministra Edukacji i Nauki  do natychmiastowego rozpoczęcia rozmów w sprawie przywrócenia nauczycielom prawa do przejścia na emeryturę bez względu na wiek, na podstawie art. 88 ustawy – Karta Nauczyciela” – czytamy w stanowisku Zarządu Głównego ZNP z 28 marca br. Prezes Związku Sławomir Broniarz wystąpił do szefa MEiN o rozszerzenie tematyki najbliższego spotkania ze związkami zawodowymi o kwestię przywrócenia nauczycielom prawa do przejścia na emeryturę bez względu na wiek.

Co ważne, ZG ZNP akcentuje konieczność przywrócenia wcześniejszych emerytur z art. 88 KN naliczanych na podstawie „starych” zasad, czy obowiązujących przed reformą emerytalną rządu Akcji Wyborczej Solidarność i UW. To istotne, ponieważ ministerstwo edukacji unika jednoznacznej deklaracji w sprawie zasad obliczania wcześniejszych emerytur, jeśli zostałyby przywrócone. Istnieje zatem uzasadnione podejrzenie, że byłby obliczane według nowych zasad, co oznacza, że byłby to tzw. głodowe świadczenia w bardzo niskiej wysokości.

„Możliwość przejścia na wcześniejszą emeryturę powinna przysługiwać wszystkim nauczycielom bez względu na datę zawarcia stosunku pracy, a wysokość wcześniejszego świadczenia emerytalnego powinna być obliczana w oparciu o >>stare<< zasady” – czytamy w stanowisku ZG ZNP z 28 marca br.

Prezes ZNP Sławomir Broniarz wystąpił w tej sprawie z pismem do ministra edukacji Przemysława Czarnka. Chodzi o to, by najbliższe spotkanie grupy roboczej w ramach Zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty dotyczyło właśnie tematu przywrócenia nauczycielom prawa do przejścia na emeryturę bez względu na wiek, na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela

MEiN chce rozmawiać ze związkami zawodowymi na następnym spotkaniu grupy roboczej na temat „obowiązków nauczycieli wynikających z prowadzenia dokumentacji w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej i edukacji włączającej”. W tej sprawie ZNP oczekuje przedstawienia konkretów – propozycji rozwiązań powodujących faktyczne zmniejszenie obowiązków nauczycieli związanych z prowadzeniem dokumentacji.

Nauczycielu, czy popierasz postulat przywrócenia nauczycielom prawa do przejścia na emeryturę bez względu na wiek, na podstawie art. 88 KN (świadczenie obliczane według "starych" zasad)?

Zobacz wyniki

Loading ... Loading ...

Związek podtrzymuje jednocześnie swoje stanowisko w sprawie konieczności zmian w ocenie pracy nauczycieli (tym zajmowała się grupa robocza na ostatnich spotkaniach). „Domagamy się likwidacji wartości punktowych i procentowych przy dokonywaniu oceny pracy nauczycieli” – stwierdza ZNP. Minister edukacji, który początkowo przychylał się do stanowiska ZNP, obecnie chce utrzymania wartości punktowych przy ocenie, proponuje jedynie zmniejszenie skali punktowej.

Kluczową sprawą dla ZNP jest kwestia przywrócenia nauczycielom prawa do przejścia na emeryturę bez względu na wiek. Związek wzywa do przywrócenia tego prawa wszystkim nauczycielom bez względu na datę zawarcia stosunku pracy. Minister edukacji co prawda zapowiada przedstawienie w maju projektu ustawy w sprawie wcześniejszych emerytur, ale MEiN unika ujawnienia szczegółów swoich propozycji.

Ze szczątkowych informacji udzielonych przez resort edukacji podczas dotychczasowych spotkań ze związkami zawodowymi wynikało, że ministerstwo rozważa przywrócenie możliwości skorzystania z wcześniejszej emerytury jedynie dla kilku roczników nauczycieli. Świadczenie, obliczane według nowych zasad, byłoby bardzo niskie. Resort przedstawił kilka wariantów tzw. emerytury stażowej – wszystkie niekorzystne.

(DK, GN)

***

Pismo prezesa ZNP Sławomira Broniarza do ministra edukacji:

Warszawa, 29 marca 2023 r.

Pan Przemysław Czarnek

Minister Edukacji i Nauki

W odpowiedzi na pismo z 24 marca 2023 r. nr DWST WPZN.002.3(3).2022.KF w sprawie spotkania grupy roboczej powołanej w ramach Zespołu do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty, które będzie poświęcone obowiązkom nauczycieli wynikającym z prowadzenia dokumentacji w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej i edukacji włączającej – Związek Nauczycielstwa Polskiego domaga się:

  • przedstawienia podczas spotkania przez przedstawicieli ministerstwa edukacji konkretnych propozycji rozwiązań w ww. obszarach w celu faktycznego zmniejszenia obowiązków nauczycieli związanych z prowadzeniem dokumentacji;
  • rozszerzenia tematyki spotkania o kwestię przywrócenia nauczycielom prawa do przejścia na emeryturę bez względu na wiek, na podstawie art. 88 ustawy – Karta Nauczyciela (w załączeniu przekazujemy stanowisko Zarządu Głównego ZNP z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie wcześniejszej emerytury dla nauczycieli).

Informujemy ponadto, nawiązując do przesłanych propozycji rozwiązań dotyczących wariantów skali punktacji spełniania kryteriów oceny pracy nauczycieli, że Związek Nauczycielstwa Polskiego podtrzymuje swoje stanowisko. Domagamy się likwidacji wartości punktowych i procentowych przy dokonywaniu oceny pracy nauczycieli.

Z poważaniem,

Sławomir Broniarz /-/

Prezes ZNP

***

Stanowisko Zarządu Głównego ZNP z 28 marca br. w sprawie wcześniejszej emerytury dla nauczycieli

Związek Nauczycielstwa Polskiego wzywa Ministra Edukacji i Nauki do natychmiastowego rozpoczęcia rozmów w sprawie przywrócenia nauczycielom prawa do przejścia na emeryturę bez względu na wiek, na podstawie art. 88 ustawy – Karta Nauczyciela.

Możliwość przejścia na wcześniejszą emeryturę powinna przysługiwać wszystkim nauczycielom bez względu na datę zawarcia stosunku pracy, a wysokość wcześniejszego świadczenia emerytalnego powinna być obliczana w oparciu o „stare” zasady.

ZG ZNP

Emerytury. Kiedy odebrano nauczycielom art. 88 KN i kto nie chciał utrzymania uprawnień emerytalnych nauczycieli

Pracuj dłużej na emeryturę. GUS opublikował nowe tablice dalszego średniego trwania życia

ZNP po spotkaniu z MEiN: Dzisiejsza dyskusja nie poprawi warunków pracy nauczycieli

ZNP po rozmowach z MEiN: “To była farsa”. Niestety – bez ustaleń w kluczowych kwestiach

Czy MEiN chciał przywrócić nauczycielskie emerytury? Kolejne fejki krążą w sieci