Także WZZ “Forum – Oświata” negatywnie opiniuje zmiany w KN. Wcześniej zrobiły to już ZNP i oświatowa „Solidarność”

Kolejny sprzeciw wobec zmian w awansie zawodowym nauczycieli. Wolny Związek Zawodowy „Forum – Oświata” negatywnie zaopiniował ministerialna koncepcję zmian w Karcie Nauczyciela. “Oceniamy ten projekt jako szkodliwy dla środowiska nauczycielskiego. Dalsze jego procedowanie jest całkowicie bezzasadne” – czytamy w piśmie do ministra edukacji i nauki. Projekt przygotowany przez resort edukacji i nauki został negatywnie zaopiniowany także przez Związek Nauczycielstwa Polskiego i Krajową Sekcje Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”.

“Nie podzielamy państwa optymistycznych stwierdzeń, że zmiany zawarte w projekcie ustawy są korzystne dla nauczycieli oraz że mają na celu uproszczenie i odbiurokratyzowanie systemu zawodowego nauczycieli” – stwierdzili przedstawiciele Wolnego Związku Zawodowego „Forum – Oświata” w opinii do projektu nowelizującego Kartę Nauczyciela.

Zdaniem związkowców MEiN nie przedstawiło argumentów, które by przemawiały za proponowanymi zmianami. Negatywnie ocenili oni przede wszystkim zaproponowaną likwidację dwóch stopni awansu zawodowego nauczyciela – czyli nauczyciela stażysty i nauczyciela kontraktowego – i zastąpienie ich trwającą kilka lat formą „nauczania bez stopnia awansu zawodowego”.

Związkowcy nie podzielili też argumentu odbiurokratyzowania systemu awansu zawodowego nauczycieli, wskazując, że w przypadku rozpoczynających karierę zawodową nauczycieli bez stopnia awansu zawodowego papierologia zostaje zastąpiona częstą oceną pracy, która warunkuje możliwość ubiegania się o stopień nauczyciela mianowanego.

Zauważyli, że taka procedura dopuszczenia do wykonywania zawodu podważa kwalifikacje zdobyte w trakcie studiów przez nauczyciela przygotowującego się do zawodu, a tym samym wiarygodność dyplomu ukończenia studiów wyższych.

Zwrócili też uwagę, że od uzyskanej opinii komisji powołanej przez dyrektora, która ma umożliwić weryfikację praktycznych umiejętności nauczania przygotowującego się do zawodu, nie przewidziano możliwości odwołania, co może powodować różne nieprawidłowości w przypadku złych relacji zdającego z kierownictwem placówki.

Wskazali również, że przewidziana w projekcie możliwość wielokrotnego zatrudniania nauczyciela bez stopnia awansu zawodowego – na podstawie umów o pracę na czas określony – jest sprzeczna z zasadami wyrażonymi w Kodeksie pracy.

Sprzeciwili się także próbie wprowadzenia godziny dostępności nauczyciela w szkole, argumentując to tym, że każdy nauczyciel jest dostępny dla uczniów, realizując swoje obowiązki w ramach pensum.

Pełna opinia znajduje się tutaj:

Opinia WZZ „Forum-Oświata” dotycząca zmian w Ustawie Karta Nauczyciela

Propozycje zmian w Karcie Nauczyciela odrzuciła też oświatowa „Solidarność” “Zaproponowana przez MEiN zmiana zaburza cały system wynagradzania nauczycieli prowadzi do jego spłaszczenia, w konsekwencji, czego nauczyciele z wyższymi kwalifikacjami będą mieli podobną wysokość płacy jak pedagodzy rozpoczynający swoją karierę zawodową. Truizmem jest stwierdzenie, że taka sytuacja demotywuje najbardziej doświadczonych pracowników oświaty i antagonizuje całe środowisko” – uważa m.in. KSOiW NSZZ „Solidarność”. Pełna opinia znajduje się tutaj.

“Przypominamy, że przedstawiciele ZNP nie uczestniczyli w pracach grupy roboczej powołanej w ramach ww. Zespołu, ponieważ wszelkie zmiany w awansie zawodowym nauczycieli powinny zostać poprzedzone szeroką konsultacją w środowisku nauczycielskim” – czytamy w opinii ZNP adresowanej do MEiN. Tak się nie stało. Dla porównania – Związek przypomina, że obecnie obowiązujący system awansu zawodowego, funkcjonujący od 2000 r., poprzedzony był wielomiesięcznym procesem konsultacji.

Według ZNP zmiany w Karcie powinny być powiązane ze zmianą systemu wynagradzania nauczycieli – wynagrodzenia te powinny zależeć od wysokości średniego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, a nie od kwoty bazowej ustalanej przez polityków. „Takie jest oczekiwanie nauczycieli, którzy poparli obywatelską inicjatywę ustawodawczą w tym zakresie” – uzasadnia Związek.

>>Pełna treść opinii ZNP dostępna jest tutaj:

https://znp.edu.pl/znp-negatywnie-opiniuje-projekt-nowelizacji-karty-nauczyciela/

(JK, GN)

„Minister Czarnek przywraca godzinę karcianą”. ZNP negatywnie opiniuje zmiany w KN, które dotyczą nie tylko awansu

Nowelizacja Karty: niekorzystne zmiany w awansie, godzina karciana. Opinia ZNP: odrzucamy projekt!