Zakończyło się spotkanie uzgodnieniowe nauczycielskich związków z MEN nt. projektu rozporządzenia płacowego (artykuł aktualizowany)

W czwartek w gmachu MEN odbyło się spotkanie uzgodnieniowe projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie ws. wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy. W uzgodnieniach wzięła udział także delegacja Związku Nauczycielstwa Polskiego. Kolejna tura rozmów za tydzień.

„Tegoroczna podwyżka jest efektem determinacji protestujących nauczycieli i nauczycielek, angażujących się działania protestacyjne i obywatelskie ZNP w ostatnich latach” – podkreślił ZNP w komunikacie po rozmowach.

Związek poza prezesem Sławomirem Broniarzem w rozmowach z MEN reprezentowali: Urszula Woźniak, wiceprezes ZG ZNP oraz członkowie ZG ZNP: Krzysztof Baszczyński, Elżbieta Markowska, Adam Młynarski i Edyta Książek.

Podczas negocjacji przedstawiciele ZNP zaproponowali zmiany związane ze:

>> wzrostem wynagrodzenia zasadniczego

>>oraz zmniejszeniem spłaszczenia wynagrodzeń na poszczególnych stopniach awansu zawodowego poprzez:

– zwiększenie udziału płacy zasadniczej w ogólnym wynagrodzeniu nauczycieli szczególnie w kontekście nauczycieli początkujących i mianowanych (propozycja płacowa MEN oznacza, że różnica pomiędzy wynagrodzeniem zasadniczym nauczyciela początkującego a mianowanego wynosi jedynie 149 zł),

– powiązanie wynagrodzeń nauczycieli z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce.

„Przedstawiciele ZNP doceniają skalę wzrostu wynagrodzenia nauczycieli, ponieważ takich podwyżek nie było w ostatnich latach (w czasie 8 lat rządów PiS rząd dwukrotnie zamroził pensje nauczycielskie)” – czytamy w komunikacie po spotkaniu.

Ustalenia po spotkaniu

Jak informuje ZNP podczas  spotkania ustalono, że:

>> na wniosek ZNP odbędzie się kolejna tura rozmów 8 lutego na temat propozycji ZNP zwiększenia udziału płacy zasadniczej w ogólnym wynagrodzeniu nauczycieli początkujących i mianowanych (po przedstawieniu przez MEN danych dotyczących wysokości poszczególnych składników wynagrodzenia),

>> zostaną powołane cztery grupy robocze (ds. godzin ponadwymiarowych, kształcenia nauczycieli, emerytur oraz awansu zawodowego i oceny pracy), które jak najszybciej rozpoczną prace nad propozycjami nowych rozwiązań prawnych.

Jak podaje Związek ministra edukacji Barbara Nowacka zadeklarowała:

– jak najszybsze wypłacenie 30- i 33–procentowych podwyżek z wyrównaniem od 1 stycznia br. mimo zawirowań budżetowych (31 stycznia br. prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę budżetową na rok 2024 i skierował budżet w trybie kontroli następczej do Trybunału Konstytucyjnego),

– poparcie obywatelskiej inicjatywy ZNP dotyczącej powiązania wynagrodzeń nauczycielskich z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce,

– wolę prowadzenia rozmów z partnerami społecznymi na temat zmian w edukacji i systemie wynagrodzeń nauczycieli oraz podwyżek w roku 2025,

– prace nad obudową prestiżu zawodowego nauczycieli i dialogu społecznego.

Szansa w inicjatywie Obywatelskiej ZNP

Zdaniem ZNP, punktem odniesienia przy kształtowaniu wysokości płac nauczycieli powinien być obiektywny wskaźnik, niezależny od decyzji polityków z rządzącej w danym momencie ekipy, co wynika z naszej obywatelskiej inicjatywy.

W ubiegłym tygodniu w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie naszego obywatelskiego projektu „Godne płace i wysoki prestiż nauczycieli”. To propozycja powiązania wynagrodzeń nauczycielskich z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce.

– Naszym zdaniem ten projekt odpolitycznia cały proces wynagradzania nauczycieli i zapewnia zobiektywizowane kryteria płac w naszym środowisku. Przypomnę, że polscy nauczyciele są najgorzej zarabiającą grupą zawodową wśród krajów OECD. Nie może tak być jeśli chcemy wesprzeć edukację siłami nowych, młodych nauczycieli, na których tak liczymy. Ale nie może być też tak, że różnice w zarobkach miedzy nauczycielami, którzy przeszli określony proces awansu zawodowego, a nauczycielami rozpoczynającymi pracę są tak niewielkie – mówił m.in. na briefingu przed gmachem MEN Sławomir Broniarz, prezes ZNP.

MEN o rozmowach ze związkami. Podwyżki od kwietnia? 

– Dziękuję za otwartą i konstruktywną rozmowę. Mamy świadomość, że polska szkoła i system wynagradzania nauczycieli wymaga zmian. Spełniamy zapowiedź zapisaną w 100 Konkretach. Teraz wszystkim nam zależy, by nauczyciele jak najszybciej dostali należne im pieniądze, które będą wypłacane z wyrównaniem od 1 stycznia – powiedziała na konferencji po spotkaniu minister Barbara Nowacka.

Nie wykluczyła jednak, że podwyżki dla nauczycieli będą wypłacane od kwietnia (z wyrównaniem od stycznia), a nie od marca, jak początkowo zapowiadał resort edukacji. – Może tak się zdarzyć – mówiła Barbara Nowacka. Dlaczego? Ma to wynikać z faktu, że prezydent dopiero 31 stycznia podpisał ustawę budżetową.

Min. Nowacka na konferencji przyznała, że resort widzi spłaszczenie w nauczycielskich wynagrodzeniach i że w kolejnych latach rząd będzie chciał z nim walczyć: „Widzimy taką potrzebę, ale od podstawy rosną też proporcjonalnie inne składniki, więc często nie jest to 149 zł, o których mówi ZNP. Czasami ta różnica wynosi nawet około tysiąca złotych.” I dodała, że rząd chce dążyć do tego, by zapewnić w szkołach dobre miejsca pracy.

Minister edukacji Barbara Nowacka nie wykluczyła, że w kolejnych latach będą podejmowane kolejne prace ukierunkowane na podnoszenie stawek wynagrodzeń nauczycielskich.

W spotkaniu z kierownictwem MEN poza ZNP uczestniczyli też przedstawiciele Forum Związków Zawodowych i oświatowej „Solidarności”. Na 8 lutego zaplanowano kolejne spotkanie z przedstawicielami central związkowych.

Nowe stawki. Co proponuje MEN?

19 stycznia br. Związek Nauczycielstwa Polskiego otrzymał do zaopiniowania projekt rozporządzenia płacowego. Ministerstwo edukacji zaproponowało następujące stawki minimalnego wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli z pierwszej grupy zaszeregowania płacowego (tj. posiadających tytuł zawodowy magistra z przygotowaniem pedagogicznym):

>> nieposiadający stopnia awansu zawodowego (nauczyciel początkujący) – 4 908 zł

>> nauczyciel mianowany – 5 057 zł

>> nauczyciel dyplomowany – 5 915 zł

Ministerstwo edukacji zaproponowało zmiany, w wyniku których minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli z pierwszej grupy zaszeregowania płacowego wzrosną dla nauczycieli:

>> nieposiadających stopnia awansu zawodowego (nauczycieli początkujących) – o 1 218 zł;

>> mianowanych – o 1 167 zł;

>> dyplomowanych – o 1 365 zł.

Projekt rozporządzenia został skierowany do zaopiniowania przez reprezentatywne organizacje związkowe. Rozporządzenie płacowe podlega jednak nie tylko opiniowaniu, lecz także procedurze uzgodnieniowej.

Jak widać, nauczyciele wciąż mogą odczuwać konsekwencje tzw. reformy awansu zawodowego, wprowadzonej przez ministra Czarnka od 1 września 2022 r. Doszło wówczas do spłaszczenia tabeli wynagrodzeń, w której to stawkę nauczyciela bez stopnia awansu (początkującego) oraz stawkę nauczyciela z pierwszym stopniem awansu dzieli jedynie nieznaczna różnica.

Pieniądze na edukację w 2024 r.

Warto jednak podkreślić, że na podwyżki dla nauczycieli zagwarantowano w 2024 r. rekordową w historii III RP kwotę. Według Ministerstwa Finansów, łączna wartość podwyżek dla nauczycieli szkół, przedszkoli oraz uczelni wyższych to około 28,3 mld zł. To aż o 17 mld zł więcej niż w przyszłym roku chciał nauczycielom dać rząd Mateusza Morawieckiego.  Rząd PiS w swoim projekcie budżetu zapisał podwyżki dla nauczycieli w wysokości zaledwie 12,3 proc.

Rozporządzenie płacowe ma wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od 1 stycznia 2024 r.

(GN)

Jest projekt rozporządzenia płacowego na 2024 r. Zasadnicze w górę o 30 proc., a dla nauczycieli początkujących o 33 proc.

Urszula Woźniak: To największe podwyżki, ale spłaszczenie wynagrodzeń oburza nauczycieli mianowanych

Postawmy na edukację! Projekt ZNP „Godne płace…” do dalszych prac w komisji! W Sejmie odbyło się pierwsze czytanie projektu obywatelskiego

PILNE! Jest decyzja prezydenta. Budżet z podwyżkami dla nauczycieli podpisany, ale… o zgodności z konstytucją orzeknie TK