W kwietniu wchodzą w życie zmiany w Kodeksie pracy. Nowe regulacje ws. pracy zdalnej już obowiązują

7 kwietnia weszła w życie nowelizacja Kodeksu pracy regulująca pracę zdalną. Przepisy dotyczące pracy zdalnej obejmą również pracowników szkoły – w tym nauczycieli, choć ze względu na specyfikę pracy, nie skorzystają z nowych rozwiązań w takim samym zakresie, jak przedstawiciele innych zawodów. Już od 26 kwietnia zaczną obowiązywać  przepisy zapewniające równowagę między życiem zawodowym a służbowym. Zmiany dotyczą również nauczycieli.

Nowelizacja Kodeksu pracy, która weszła w życie 7 kwietnia, uchyla dotychczasowe przepisy dotyczące telepracy. Nowela przewiduje, że praca zdalna będzie mogła być wykonywana całkowicie lub częściowo w miejscu wskazanym przez pracownika i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą.

Co zmieniło się od 7 kwietnia?

>> praca zdalna może być wykonywana całkowicie lub częściowo w miejscu wskazanym przez pracownika i uzgodnionym z pracodawcą (każdorazowo). Zasady pracy zdalnej można ustalić z pracodawcą w trakcie zatrudnienia – z inicjatywy pracodawcy lub na wniosek pracownika (wniosek należy złożyć w formie papierowej lub elektronicznej). W przypadku podjęcia pracy zdalnej w trakcie zatrudnienia każda ze stron umowy o pracę może wystąpić z wnioskiem o zaprzestanie wykonywania pracy zdalnej i przywrócenie poprzednich warunków wykonywania pracy. Strony ustalają termin, od którego nastąpi przywrócenie poprzednich warunków wykonywania pracy, jednak nie dłuższy niż 30 dni od dnia otrzymania wniosku.

>> znowelizowany Kodeks Pracy przewiduje świadczenie tzw. pracy zdalnej okazjonalnej – praca świadczona poza stałym miejscem pracy, wykonywana na wniosek pracownika, w nieprzekraczającym 24 dni w roku kalendarzowym. Pracownik nie musi uzasadniać wniosku, a pracodawca ma prawo odrzucić wniosek pracownika bez uzasadnienia swojej decyzji.

>> nowe przepisy zobowiązują pracodawcę do uwzględnienia wniosku o pracę zdalną pewnej grupie pracowników. Chodzi przede wszystkim o pracowników wychowujących dziecko do 4. roku życia, ale także wychowujących dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności albo orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności. W tej grupie są także pracownice w ciąży i pracownicy sprawujący opiekę nad innym członkiem najbliższej rodziny lub inną osobą pozostającą we wspólnym gospodarstwie domowym, posiadającą orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Kierowanie do pracy zdalnej pracownika szkoły będzie odbywało się na podstawie uzgodnień z pracownikiem: w umowie o pracę, w trakcie zatrudnienia (z inicjatywy pracodawcy albo na papierowy lub elektroniczny wniosek pracownika). Wyjątkowo dyrektor szkoły będzie mógł wydać pracownikowi szkoły polecenie pracy zdalnej:

>> w okresie obowiązywania stanu nadzwyczajnego, stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii i w okresie 3 miesięcy po ich odwołaniu,

>> w okresie, w którym zapewnienie przez pracodawcę bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w dotychczasowym miejscu pracy nie jest czasowo możliwe z powodu siły wyższej.

Z drugiej strony o skierowanie do pracy zdalnej będzie mógł też wnioskować pracownik szkoły. Więcej tutaj

Związki zawodowe, między innymi OPZZ, zgłaszały wątpliwości związane z regulacjami. Są to, chociażby, koszty pracy zdalnej oraz płynne przejście do stosowania nowych przepisów. Stanowisko OPZZ w tej sprawie można znaleźć tutaj

W dniu 26 kwietnia 2023 r. w życie wejdzie ustawa z 9 marca 2023 r, o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw. Wprowadza ona m. in. nowe uprawnienia dla pracowników, w tym dodatkowe urlopy dla rodziców i opiekunów, a także zmienia zasady zawierania umów o pracę, w tym umów na okres próbny.

Jakie zmiany dotyczą nauczycieli?

>> Obniżenie wymiaru czasu pracy ze względu na dziecko. Na podstawie dodanego art. 67g ust. 1 KN nauczyciel nieposiadający prawa do urlopu wychowawczego, opiekujący się dzieckiem, do ukończenia przez nie 8. roku życia może złożyć wniosek w postaci papierowej lub elektronicznej o obniżenie wymiaru czasu pracy oraz odpowiednio obniżenie wymiaru zatrudnienia do wymiaru nie niższego niż połowa pełnego wymiaru zatrudnienia.

>> Siła wyższa – 2 dni w roku z zachowaniem prawa do połowy wynagrodzenia. To nowa instytucja w Kodeksie pracy, bardzo podobna do urlopu na żądanie, która poprzez dodanie art. 68a została wprowadzona do KN. Na podstawie tego przepisu już wkrótce nauczyciel będzie miał prawo do zwolnienia od pracy z powodu działania tzw. siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem, jeżeli jest niezbędna natychmiastowa obecność nauczyciela, w wymiarze 2 dni w roku kalendarzowym, z zachowaniem prawa do połowy wynagrodzenia, o którym mowa w art. 30 KN.

>> Urlop opiekuńczy – bezpłatne dni wolne na opiekę. Na podstawie dodanego art. 68b KN nauczycielowi przysługiwać będzie również bezpłatny urlop opiekuńczy w wymiarze 5 dni w roku kalendarzowym w celu zapewnienia osobistej opieki lub wsparcia osobie będącej członkiem rodziny lub zamieszkującej w tym samym gospodarstwie domowym, która wymaga opieki lub wsparcia z poważnych względów medycznych.

Nowelizacja kodeksu pracy znajduje się tutaj.

(GN)

Praca zdalna w Kodeksie pracy. Jest podpis prezydenta

Nowelizacja kodeksu pracy z podpisem prezydenta. Zmiany dotyczą również nauczycieli

Nowelizacja Kodeksu pracy. Nowe urlopy, uprawnienia dla rodziców, zmiany w umowach o pracę. Rząd wdraża unijne dyrektywy