„Barometr Edukacji Niepublicznej”. Dyrektorzy czarno widzą sytuację w oświacie

Czy z nadejściem wiosny poprawiły się nastroje dyrektorów szkół niepublicznych? 65 proc. dyrektorów szkół niepublicznych ankietowanych w 7 edycji „Barometru Edukacji Niepublicznej” ocenia, że sytuacja oświaty jest „zdecydowanie zła” lub „raczej zła”. Odmiennego zdania było tylko 10,3 proc. respondentów. Wartość Indeksu Optymizmu wyniosła tym razem 3,1 co oznacza, że tylko taki odsetek badanych  spodziewa się poprawy sytuacji w kolejnych miesiącach.

W najbliższym czasie sytuacja polskiej szkoły nie zmieni się – tak uważa większość dyrektorów szkół niepublicznych. Jak co kwartał, ich nastroje sprawdziło Społeczne Towarzystwo Oświatowe (STO).

Krytycznie odnoszący się do oświatowych realiów dyrektorzy uzasadniali swoją ocenę, wskazując m.in. na deficyty kadrowe, niewystarczające finansowanie i postępującą biurokratyzację. Negatywnie oceniana jest także zbyt obszerna podstawa programowa, z powodu której uczniowie są przemęczeni i nie mają czasu na rozwój zainteresowań.

W porównaniu z ostatnimi edycjami badania, mniej jest dyrektorów, którzy spodziewają się dalszego pogorszenia sytuacji w oświacie. Wśród respondentów dominuje przekonanie, że sytuacja w oświacie nie zmieni się (57,7 proc.).

– Dyrektorzy szkół niepublicznych nie mają nadziei na poprawę sytuacji w oświacie. Podkreślają, że resort edukacji nie uwzględnia opinii ekspertów, przez co trudno spodziewać się zmian na lepsze w polskich szkołach. Inaczej jednak niż w poprzednich edycjach badania, ankietowani nie oczekują pogorszenia sytuacji. Może to wynikać m.in. z faktu zawetowania ustawy „Lex Czarnek 2.0”, która rodziła wiele poważnych obaw o przyszłość polskiej szkoły – mówi Zygmunt Puchalski, Prezes Społecznego Towarzystwa Oświatowego.

Zdaniem większości dyrektorów (60,8 proc.) kondycja ich szkół jest raczej dobra lub zdecydowanie dobra, a 30,9 proc. ankietowanych twierdzi, że nie jest ona ani dobra, ani zła.

Prawie połowa badanych dyrektorów (46,4 proc.) uważa, że położenie ich szkół nie uległo zmianie w ciągu ostatniego roku. Co trzeci ankietowany (33 proc.) ocenia, że jest ono lepsze niż przed rokiem, a tylko co piąty (20,6 proc.) – że uległo w tym czasie pogorszeniu.

Tradycyjnie, Społeczne Towarzystwo Oświatowe zapytało dyrektorów szkół niepublicznych o trzy główne wyzwania, z jakimi mierzą się w pracy zawodowej. Podobnie jak w poprzednich edycjach badania, najważniejsze okazało się zadbanie o stabilną sytuację kadrową szkoły (73,2 proc.). Niemal równie istotne z punktu widzenia dyrektorów jest zadbanie o stabilną sytuację budżetową placówki (65 proc.).

Znaczący odsetek ankietowanych koncentruje się ponadto na odpowiednim wsparciu psychologiczno-pedagogicznym uczniów (45,5 proc.) i zadbaniu o dobrostan psychofizyczny nauczycieli (23,7 proc.). Zdaniem co piątego ankietowanego, kluczowe jest z kolei reagowanie na zmiany w prawie, mające wpływ na pracę szkoły (20,6 proc.) i skuteczna komunikacja z rodzicami uczniów (19,6 proc.).

Badanie pt. „Barometr Edukacji Niepublicznej” zostało zrealizowane metodą CAWI w dniach 13-16 marca 2023 r. W ankiecie skierowanej do dyrektorów szkół niepublicznych wzięło udział 97 dyrektorów, reprezentujących niepubliczne szkoły podstawowe, ponadpodstawowe i artystyczne.

Społeczne Towarzystwo Oświatowe bada nastroje dyrektorów szkół niepublicznych od września 2021 r. Kolejne odsłony „Barometru Edukacji Niepublicznej” są realizowane co kwartał.

(JK, GN)

Także OSKKO i STO apelują do prezydenta o zawetowanie lex Czarnek 2.0

Barometr Edukacji Niepublicznej: Dyrektorzy wskazują na potrzebę zadbania o stabilną sytuację kadrową szkół