Oświata w czasach epidemii. W środę rusza kształcenie na odległość, szkoły mają realizować podstawę programową

Od dziś do 10 kwietnia br. szkoły mają organizować tzw. kształcenie na odległość. Zgodnie z rozporządzeniem MEN sposób organizacji zdalnego kształcenia w danej szkole określa dyrektor.

Zdalne kształcenie ma pomóc w realizacji podstawy programowej w okresie epidemii koronawirusa, gdy normalna działalność szkół jest zawieszona. MEN opublikowało dwa rozporządzenia odnoszące się do zasad, jakimi mają kierować się szkoły i placówki oświatowe w okresie zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

Pierwszym aktem prawnym jest nowelizacja rozporządzenia w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Drugim – rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

O czym warto pamiętać w tym wyjątkowo trudnym okresie?

* Działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza przedszkoli, szkół i placówek oświatowych została zawieszona do 10 kwietnia br. Przypomnijmy – chodzi o przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego, szkoły wszystkiego typu, placówki oświatowo-wychowawcze, placówki kształcenia ustawicznego oraz centra kształcenia ustawicznego, placówki artystyczne, internaty, kolegia pracowników służb społecznych.

* W przypadku szkół prowadzących kształcenie zawodowe – zawieszenie dotyczy również zajęć realizowanych w ramach praktycznej nauki zawodu.

* Od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r. zadania wszystkich powyższych instytucji oświatowych są realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

* Jeśli kształcenie na odległość w przypadku jakiejś placówki nie jest możliwe, dyrektor tej jednostki, w uzgodnieniu z organem prowadzącym, ustala inny sposób realizowania zadań i musi o tym poinformować kuratora.

* Za organizację kształcenia na odległość ma odpowiada dyrektor. To on powinien m.in. poinformować rodziców o formach zdalnego kształcenia. Dyrektor powinien też ustalić z nauczycielami tygodniowy zakres materiału dla poszczególnych klas, uwzględniając m.in.: równomierne obciążenie ucznia zajęciami w danym dniu, zróżnicowanie tych zajęć, możliwości psychofizyczne ucznia. Ministerstwo niestety nie wyjaśniło, jak w praktyce dyrektor i nauczyciel mają zorganizować zdalne kształcenie w sytuacji, gdy w danej klasie część uczniów nie posiada sprzętu komputerowego albo szybkiego łącza internetowego. Albo też sytuacja rodzinna nie pozwala mu na regularne korzystanie z nowoczesnych technologii.

* Nauka prowadzona na odległość ma być realizowana z wykorzystaniem materiałów udostępnionych przez nauczyciela, w szczególności tych rekomendowanych przez MEN. Chodzi głownie o platformę www.epodreczniki.pl, ale także o materiały Centralnej i Okręgowych Komisji Egzaminacyjnej oraz programy TVP i Polskiego Radia.

Więcej na ten temat – w najnowszym numerze Głosu Nauczycielskiego (GN nr 13 z 25 marca br.).

Rozporządzenia MEN z 20 marca br. można znaleźć w Dzienniku Ustaw:

http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/492

http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/493

(PS, GN)

“Połączenie z nauczycielem na 15 minut”. Tak szef MEN wyobraża sobie zdalną pracę szkół

Apel ZNP do rządu: Każdy uczeń musi mieć dostęp do edukacji

Jak uczyć zdalnie w trudnych czasach? OEIIZK radzi i szkoli

Jak uczyć się w domu? Filmoteka Narodowa udostępnia swoje materiały

Szkoła online. RPO apeluje do MEN by żadne dziecko nie zostało pozostawione poza systemem oświaty

Nauczyciele odpowiadają na apel pierwszej damy w sprawie lekcji online. „Pani Agato, niech przykład idzie z góry!”

Agnieszka Jankowiak-Maik: Rozumiem rodziców, chcę powiedzieć, że wspólnie damy radę