MEN pokazało odchudzone podstawy programowe. Ruszają konsultacje publiczne

Ministerstwo Edukacji Narodowej pokazało projekty rozporządzeń zmieniających podstawę programową kształcenia ogólnego dla 18 przedmiotów w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. „Treści nauczania z przedmiotów zostaną ograniczone o około 20%. Głównie te, które są niemożliwe lub bardzo trudne do zrealizowania w praktyce szkolnej” – podaje resort i informuje, że we wtorek 23 kwietnia rozpoczynają się konsultacje publiczne i uzgodnienia międzyresortowe. Potrwają do 13 maja.

Do konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych zostają skierowane projekty rozporządzeń Ministra Edukacji zmieniające rozporządzenia:

>> w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej wraz z 2 załącznikami.

Rozporządzenie znajduje się tutaj

>> w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia wraz z 3 załącznikami.

Rozporządzenie znajduje się tutaj

Konsultacje  potrwają do 13 maja br. Uwagi i opinie można przesyłać na adres  [email protected]. Przypomnijmy, że opublikowanie projektów ministerialnych poprzedziły wstępne propozycje powołanych ekspertów oraz prekonsultacje społeczne.

MEN podsumowało prekonsultacje ws. zmian w podstawie programowej. „Ponad 50 tysięcy sugestii”

 

„Projekty MEN uwzględniły część postulatów i sugestii zgłaszanych za pomocą specjalnego formularza i w trakcie spotkań online przez obywateli i różnego typu organizacje i instytucje. Jednocześnie z opublikowaniem projektów 23 kwietnia rozpoczynają się konsultacje publiczne i uzgodnienia międzyresortowe” – czytamy w komunikacie resortu.

Proponowane zmiany dotyczą ograniczenia treści nauczania następujących przedmiotów:

Szkoła podstawowa (klasy IV-VIII) – Język polski, język obcy nowożytny, język łaciński, język mniejszości narodowej lub etnicznej, język regionalny – kaszubski, historia, wiedza o społeczeństwie, matematyka, biologia, geografia, chemia, fizyka, informatyka.

 Liceum ogólnokształcące i technikum (Język polski, język obcy nowożytny, język łaciński, język mniejszości narodowej lub etnicznej, język regionalny – kaszubski, historia, historia i teraźniejszość, wiedza o społeczeństwie, matematyka, biologia, geografia, chemia, fizyka, informatyka, filozofia, język łaciński i kultura antyczna, historia muzyki, historia sztuki)

Branżowa szkoła I stopnia  – Język polski, język obcy nowożytny, język mniejszości narodowej lub etnicznej, język regionalny – kaszubski, historia, matematyka, biologia, geografia, chemia, fizyka, informatyka

Branżowa szkoła II stopnia – Język polski, język obcy nowożytny, język mniejszości narodowej lub etnicznej, język regionalny – kaszubski, matematyka, informatyka

Jak podaje MEN celem zmian w podstawie programowej jest:

>> zwiększenie nacisku na rozwijanie umiejętności praktycznych zamiast wiedzy teoretycznej lub encyklopedycznej,

>> zmniejszenie ilości materiału przeznaczonego do opanowania przez ucznia. Przełoży się to na większą motywację do uczenia się, rozwijanie zdolności i zainteresowań oraz kształtowanie właściwych przekonań i postaw,

>> zapewnienie adekwatności zakresu treści nauczania – wymagań szczegółowych do wymiaru godzin nauczania przedmiotów,

>> zastąpienie wymagań egzaminacyjnych obowiązujących w latach 2021–2024;  od 2025 roku treści zawarte w podstawie programowej będą ponownie stanowić jedyną podstawę przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego.

„Proponowane zmiany w podstawie programowej zostały przygotowane tak, by nie było konieczności wymiany podręczników. W roku szkolnym 2024/2025 i w latach kolejnych uczniowie będą mogli korzystać z dotychczasowych podręczników. Wydawcy przekażą nauczycielom korzystającym z ich podręczników informacje o tym,  które fragmenty dotychczas wydanych podręczników wykraczać będą poza zakres uszczuplonej podstawy programowej” – wskazuje resort w komunikacie.

MEN poinformowało także, że wdrażanie kompleksowej reformy podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego jest zaplanowane na 2026 r. dla szkoły podstawowej i na 2028 rok w szkole ponadpodstawowej. Wcześniej, bo od  września 2025 r. planowane jest wdrożenie nowych przedmiotów szkolnych:

>> edukacji obywatelskiej, która zastąpi historię i teraźniejszość, likwidowaną sukcesywnie od 1 września 2024 r.

>> edukacji zdrowotnej, która zastąpi zajęcia wychowanie do życia w rodzinie. Przedmiot edukacja zdrowotna będzie dla uczniów obowiązkowy.

Projekty podstaw programowych nowych przedmiotów  mają zostać przekazane do konsultacji publicznych jesienią br.

(GN)

Nie tylko HiT. Co MEN zmienia w ramówkach? Projekt nowego rozporządzenia już opublikowany. Od dziś trwają konsultacje publiczne

Kolejny nowy przedmiot w szkołach. Od 1 września 2025 edukacja zdrowotna zastąpi WDŻ

Podstawy programowe zostaną odchudzone. Minister Nowacka zapowiada publikację rozporządzenia w ciągu kilku dni