Ukazał się jednolity tekst rozporządzenia o kształceniu uczniów niepełnosprawnych

W Dzienniku Ustaw opublikowano jednolity tekst rozporządzenia ministra edukacji narodowej w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

Rozporządzenie określa warunki organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży mających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Chodzi o uczniów z niepełnosprawnościami: niesłyszących, słabosłyszących, niewidomych, słabowidzących, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, i z niepełnosprawnościami sprzężonymi, a także uczniów niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

W zbliżającym się roku szkolnym 2020/2021 ponad 45 tys. uczniów z niepełnosprawnością będzie mogło skorzystać z dofinansowania na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych. To główny cel rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym na lata 2020–2022.

MEN: Będzie dofinansowanie do podręczników dla niepełnosprawnych uczniów

Określono też, jacy nauczyciele mają dodatkowo pracować z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Chodzi o nauczycieli mających kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej i o pomoc nauczyciela.

Ujednolicony tekst rozporządzenia będzie obowiązywał od 1 września 2020 r., dlatego nie uwzględniono w nim zapisów dotyczących asystenta nauczyciela i asystenta wychowawcy świetlicy. Wygaszanie tych zawodów rozpoczęto od roku szkolnego 2018/2019 – od 1 września 2018 r. szkoły nie mogły nikogo nowego zatrudniać na takim stanowisku.

Jak przypomina PAP – MEN tłumaczyło to tym, że stanowisko to było stworzone z myślą o sześciolatkach, dlatego kiedy przywrócono obowiązek szkolny od siódmego roku życia, uznano je za zbędne. Osoby obecnie zatrudnione w tym charakterze mogą pracować na tym stanowisku nie dłużej niż do 31 sierpnia 2020 r.

Rozporządzenie znajduje się tutaj.

(JK, GN)

NIK alarmuje: W szkołach brakuje specjalistów do pracy z uczniami z autyzmem lub zespołem Aspergera