Historia i teraźniejszość od września w szkołach. Czarnek podpisał rozporządzenia

Choć polska oświata stanęła w obliczu kolejnego kryzysu, tym razem związanego z koniecznością zapewnienia kształcenia setkom tysięcy uczniów z Ukrainy, to minister edukacji Przemysław Czarnek postanowił przeforsować kolejną kontrowersyjną reformę – likwidację zajęć z WOS na poziomie podstawowym w szkołach średnich, wprowadzenie zamiast tego nowego przedmiotu historia i teraźniejszość oraz wywrócenie do góry nogami podstawy programowej z historii

Czarnek podpisał trzy nowelizacje rozporządzeń:
* w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej,
* w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia,
* w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół.

ZNP: Zmiany w podstawie programowej zakładające m.in. powstanie nowego przedmiotu HiT są szkodliwe dla edukacji historycznej i obywatelskiej

HiT ma wejść do szkół ponadpodstawowych już od 1 września 2022 r. i zastąpi WOS na poziomie podstawowym. Przedmiot będzie wprowadzany sukcesywnie, tj. w roku szkolnym 2022/2023 w klasie I liceum ogólnokształcącego, technikum i branżowej szkoły I stopnia. W kolejnych latach zmiana obejmie kolejne klasy. Uczniowie, którzy rozpoczęli kształcenie w szkołach ponadpodstawowych przed rokiem szkolnym 2022/2023, nie będą objęci tą zmianą.

List otwarty nauczycieli w obronie przedmiotu wiedza o społeczeństwie

Wymiar godzin zajęć przedmiotu historia i teraźniejszość będzie wynosił:
* liceum ogólnokształcące – klasa I – 2 godziny, klasa II – 1 godzina (łącznie 3 godziny),
* technikum – klasa I – 1 godzina, klasa II – 1 godzina, klasa III – 1 godzina (łącznie 3 godziny),
* branżowa szkoła I stopnia – klasa I – 1 godzina

Debata w Sejmie na temat HiT. „Nowy przedmiot wywoła bardzo silny ruch przeciw historii”

Wymiar godzin historii w zakresie podstawowym z obecnych 8 zostanie zmniejszony do 7 godzin (w cyklu kształcenia). Lekcje historii w ostatniej klasie liceum ogólnokształcącego i technikum będą realizowane do końca pierwszego semestru. Wymiar godzin przedmiotów: historia oraz wiedza o społeczeństwie w zakresie rozszerzonym nie ulegnie zmianie w stosunku do stanu obecnego i będzie wynosić odpowiednio: 6 h (historia) i 8 h (wiedza o społeczeństwie) w cyklu kształcenia.

Kwalifikacje do nauczania przedmiotu historia i teraźniejszość posiadają nauczyciele, którzy mają kwalifikacje do nauczania historii i wiedzy o społeczeństwie. Podręczniki do tego przedmiotu dopiero zostaną opracowane.

Uniwersytet Warszawski, PAN i PTH krytykują propozycje zmian w podstawach w zakresie Historii, HiT i WoS

Jak już pisaliśmy w „Głosie”, podstawa do HiT jest mocno zideologizowana. Koncepcja rozdziału Kościoła od państwa jest przejawem “komunistycznej polityki”, a intelektualną inspiracją “rewolucji seksualnej” w latach 60. był neomarksizm – tego mają dowiedzieć się uczniowie podczas zajęć z tego przedmiotu. W podstawie programowej znajdą się też tematy dotyczące “prześladowań religijnych” na świecie na przykładzie chrześcijan, “kontrowersji ideologicznych na forum instytucji unijnych” oraz “politycznego znaczenia 2005 roku w Polsce” (to wtedy PiS po raz pierwszy przejął w Polsce władzę).

Podstawa programowa do przedmiotu “historia i teraźniejszość”, czyli zbiór obsesji partii Przemysława Czarnka

Nauczycieli czekają też spore zmiany na lekcjach historii, bo podstawa do tego przedmiotu również została silnie zideologizowana. Ministerstwo niemal całkowicie zmieniło fragment podstawy dotyczący celów edukacji historycznej. Z dokumentu możemy się dowiedzieć, że celem będzie teraz “poznawanie prawdy o przeszłości Polski oraz świata” oraz “pozyskanie wiedzy o przeszłości swojego kraju oraz kręgu cywilizacyjnego, do którego od ponad tysiąca lat należy Polska”.

Z Biblią i raportem podkomisji Macierewicza na lekcje historii – jest projekt nowej podstawy programowej zapowiadanej przez Przemysława Czarnka

Rozporządzenia dostępne są TUTAJ

(PS, GN)