Pytania do eksperta: Dobór nauczyciela do zwolnienia


Jestem dyplomowaną nauczycielką z ponad 20-letnim doświadczeniem. Za efekty w pracy zawodowej byłam niejednokrotnie nagradzana. Obok mnie w przedszkolu pracują młodzi nauczyciele. We wrześniu br. otrzymałam wypowiedzenie na podstawie art. 20 KN. Fakt ten uzasadniono brakiem dla mnie pełnego etatu. Chciałabym się dowiedzieć, czy decyzja w sprawie doboru nauczyciela do zwolnienia podlega zaskarżeniu? (K.J., Słupsk)

Tak, kryteria wyboru konkretnego nauczyciela do zwolnienia podlegają kontroli sądowej. Oznacza to, że w razie sporu sądowego pozwany pracodawca jest zobowiązany do ich wskazania, natomiast nauczyciel może je kwestionować jako np. dyskryminujące.

Potwierdza to orzecznictwo sądowe. W wyroku Sądu Najwyższego z  11 stycznia 2005 r. (I PK 159/04) SN wskazał kryteria, którymi powinien kierować się dyrektor w razie konieczności zwolnień nauczycieli w trybie art. 20 Karty Nauczyciela. Zdaniem sądu powinny one być one obiektywne, niedyskryminujące i uwzględniać dorobek zawodowy nauczyciela, kwalifikacje zawodowe. Nie bez znaczenia jest również praktyka w nauczaniu danego przedmiotu. Jeżeli więc konieczność rozwiązania stosunku pracy z nauczycielem wynika np. ze zmniejszenia liczby godzin nauczania danego przedmiotu, to dyrektor, dokonując wyboru osoby do zwolnienia, powinien w pierwszej kolejności uwzględnić okres nauczania danego przedmiotu przez poszczególnych nauczycieli. W tej sprawie znaczenie ma wyrok z 12 marca 2010 r. ( II PK 279/2009 ), w którym Sąd Najwyższy uznał – cytujemy – „(…) wprawdzie polityka kadrowa należy do kompetencji dyrektora szkoły, ale w jej ramach należy uwzględnić, że stosunki pracy na podstawie mianowania wyróżniają się szczególną ochroną. Rozwiązanie takiego stosunku pracy jest możliwe w ściśle określonych przypadkach, w przypadku nauczyciela wtedy, kiedy rzeczywiście nie ma możliwości przydzielenia mu odpowiedniej ilości godzin. Dlatego też przydzielenie zajęć innym nauczycielom w ramach godzin ponadwymiarowych, które mogłyby uzupełnić obowiązkowe pensum nauczyciela zwalnianego z pracy, może budzić wątpliwości – w szczególności, gdy do pensum brakuje 2 godzin. Jeśli przyczyna takiej decyzji dyrektora nie jest uzasadniona szczególnie ważnymi przyczynami, trudno uznać, że niemożność dalszego zatrudniania rzeczywiście występuje”.

Podstawa prawna

art. 20 Karty NauczycielaJoanna Skrobisz

Chcesz wiedzieć więcej? Czytaj Głos Nauczycielski (nr 39, e-wydanie)Pozostałe artykuły w numerze 39/2021: