Pytania do eksperta: Prawo do nagrody jubileuszowej


Jestem pracownikiem samorządowym. Orzeczeniem sądu zostałem przywrócony do pracy. Gdyby nie rozwiązanie umowy o pracę, nabyłbym prawo do nagrody jubileuszowej. Chciałbym się dowiedzieć, czy cały okres pozostawania bez pracy, zakończony przywróceniem do niej przez sąd, wlicza się do okresu uprawniającego do nabycia prawa do nagrody jubileuszowej? (D.W., Olsztyn)

Do stażu pracy pracownika, od którego zależą jego uprawnienia do nagrody jubileuszowej, należy wliczyć okres pozostawania bez pracy, za który sąd przyznał pracownikowi wynagrodzenie.

Zgodnie z przepisami regulującymi zasady wynagradzania pracowników samorządowych do okresu pracy uprawniającego do nagrody jubileuszowej wlicza się wszystkie zakończone okresy zatrudnienia. Ponadto, pod uwagę należy brać również inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

Pracownikowi przywróconemu do pracy, który podjął zatrudnienie do ogólnego okresu zatrudnienia, wlicza się okres pozostawania bez pracy, za który przyznano mu wynagrodzenie.

Okres zatrudnienia pracownika jest warunkiem nabycia przez niego większości uprawnień pracowniczych. Sytuacja taka ma miejsce m.in. w przypadku nabywania uprawnień do nagrody jubileuszowej.

Należy jednak pamiętać, że warunkiem zaliczenia takiego okresu jest podjęcie pracy przez przywróconego pracownika.

Okresu pozostawania bez pracy, za który nie przyznano wynagrodzenia, nie uważa się za przerwę w zatrudnieniu, która mogłaby powodować utratę uprawnień pracowniczych uzależnionych od nieprzerwanego zatrudnienia.

Podstawa prawna

art. 51 § 1 Kodeksu pracyJoanna Skrobisz

Więcej porad – tylko w GN nr 45 (e-wydanie)Pozostałe artykuły w numerze 45/2019: