Pytania do eksperta: Świadczenia z funduszu socjalnego


Jestem emerytowaną nauczycielką. Korzystam czasami z pomocy finansowej w ramach funduszu socjalnego. Chciałabym się dowiedzieć, czy istnieje jakiś regulamin oparty na zasadach prawnych w tej sprawie, bo nie wiem, jak często i w jakiej kwocie mogę ubiegać się o pomoc z funduszu socjalnego oraz czy istnieje możliwość pomocy na poratowanie zdrowia z funduszu z urzędu miasta? (H.J., Tarnów)

Regulacje, dotyczące dysponowania środkami funduszu socjalnego, w tym dokumentów i wniosków, jakie należy złożyć, procesu przyznawania funduszy, czasu rozpatrywania wniosku, wymagań, jakie należy spełniać, aby otrzymać świadczenie, oraz wszelkie inne istotne informacje powinny być określone w obowiązującym w szkole w regulaminie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Regulamin jest opracowywany w uzgodnieniu z zakładową organizacją związkową lub przedstawicielem pracowników.

Ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych w sposób ogólny określa, na jakie cele można przeznaczyć środki z tego funduszu. Otóż można je przeznaczyć na działalność socjalną, którą w rozumieniu ustawy są usługi świadczone przez pracodawców na rzecz różnych form wypoczynku, działalności kulturalno-oświatowej, sportowo-rekreacyjnej, opieki nad dziećmi w żłobkach, klubach dziecięcych, sprawowanej przez dziennego opiekuna lub nianię, w przedszkolach oraz innych formach wychowania przedszkolnego, udzielanie pomocy materialnej lub finansowej, a także zwrotnej lub bezzwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe na warunkach określonych umową.

Nauczyciele i nauczyciele emeryci, renciści czy pobierający nauczycielskie świadczenie kompensacyjne mogą korzystać także z funduszu zdrowotnego. Rodzaj świadczeń finansowanych z tego funduszu, jak i warunki ich przyznawania określa organ prowadzący szkołę w regulaminie.

Nauczyciele, jak i członkowie ich rodzin mają prawo do świadczeń zdrowotnych przyznawanych ze środków finansowych zabezpieczanych w swoich budżetach przez organy prowadzące szkołę. Organ prowadzący określa w regulaminie także rodzaje świadczeń w ramach tej pomocy oraz warunki i sposób ich przyznawania. Prawo to gwarantuje nauczycielom art. 72 KN.

Podstawa prawna

art. 72 Karty NauczycielaJoanna Skrobisz

Chcesz wiedzieć więcej? Czytaj Głos Nauczycielski (nr 47, e-wydanie)Pozostałe artykuły w numerze 47/2021: