Pytania do eksperta: Wypłata świadczenia rehabilitacyjnego


Jeden z naszych pracowników po długotrwałym zwolnieniu lekarskim otrzymał decyzję przyznającą mu świadczenie rehabilitacyjne na okres ośmiu miesięcy, tj. do końca roku. Ma zawartą umowę o pracę na czas określony do 31 października 2019 r. Czy jako pracodawca jesteśmy zobowiązani wypłacać to świadczenie i czy przedłuży to umowę o pracę? (C.K., Mława)

Tak, jeżeli pracodawca jest uprawniony do wypłaty zasiłków chorobowych, wówczas wypłaca również świadczenie rehabilitacyjne do czasu rozwiązania stosunku pracy. Świadczenie rehabilitacyjne nie przedłuży trwania umowy o pracę, która rozwiąże się z mocy prawa.

Świadczenie rehabilitacyjne wypłaca pracodawca do czasu trwania umowy o pracę także w sytuacji, gdy rozwiąże umowę o pracę po upływie trzech miesięcy świadczenia rehabilitacyjnego. Po rozwiązaniu umowy świadczenie rehabilitacyjne zaczyna wypłacać ZUS.

Prawo do świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa ustalają oraz świadczenia te wypłacają płatnicy składek, którzy zgłaszają do ubezpieczenia chorobowego powyżej 20 ubezpieczonych według stanu na 30 listopada poprzedniego roku. Dokonują oni wypłaty wszystkim ubezpieczonym, zarówno pracownikom, jak i innym ubezpieczonym podlegającym ubezpieczeniu chorobowemu, a więc np. zleceniobiorcom, osobom z nimi współpracującym, osobom wykonującym pracę nakładczą, za okres niezdolności do pracy przypadający w czasie trwania ubezpieczenia. Jeżeli płatnik składek zgłasza do ubezpieczenia chorobowego nie więcej niż 20 ubezpieczonych, to nie wypłaca zasiłków ubezpieczonym w tym świadczeń rehabilitacyjnych. Pracodawca wypłaca jedynie wynagrodzenie za okres choroby, natomiast zasiłki wypłaca terenowa jednostka organizacyjna Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Świadczenie rehabilitacyjne przysługuje ubezpieczonemu, który po wyczerpaniu okresu pobierania zasiłku chorobowego jest nadal niezdolny do pracy, a dalsze leczenie lub rehabilitacja rokują odzyskanie zdolności do pracy. Świadczenie to przysługuje przez okres niezbędny do przywrócenia zdolności do pracy, nie dłużej niż przez 12 miesięcy.

Podstawa prawna

art. 61 ust. 1 z  25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa Dz.U. z 2019 r. poz. 645 ze zm.)Joanna Skrobisz

Więcej – tylko w GN nr 41 (e-wydanie)Pozostałe artykuły w numerze 41/2019: