Pytania do eksperta: Dodatek stażowy


Jesteśmy organizacyjną jednostką samorządową. Zasady wynagradzania pracowników regulują przepisy ustawy o pracownikach samorządowych, rozporządzenie Rady Ministrów i regulamin wynagradzania. Jest u nas zatrudniony pracownik, który przez okres sześciu miesięcy pobierał zasiłek dla bezrobotnych i przez dwa miesiące u jednego z poprzednich pracodawców przebywał na urlopie bezpłatnym. Czy wymienione okresy wlicza się do zatrudnienia wymaganego do dodatku za wysługę lat? (Z.L., Grodzisk Maz.)

Okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych wlicza się do okresu zatrudnienia wymaganego do nabycia prawa do dodatku za wysługę lat, natomiast okres urlopu bezpłatnego nie.
Pracownikom niebędącym nauczycielami wypłacany jest dodatek za wieloletnią pracę w wysokości wynoszącej po pięciu latach pracy 5 proc. miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego, który wzrasta o 1 proc. za każdy dalszy rok pracy aż do osiągnięcia 20- proc. miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego.
Do okresu pracy uprawniającego do tego dodatku wlicza się wszystkie poprzednio zakończone okresy zatrudnienia oraz inne okresy wliczane na podstawie odrębnych przepisów. Takimi okresami są na przykład okresy pobierania zasiłku dla bezrobotnych.
Jak wynika z art. 174 § 1 Kodeksu pracy, urlop bezpłatny może być udzielony każdemu pracownikowi, obowiązujące w tym zakresie przepisy nie uzależniają możliwości skorzystania z tego uprawnienia od spełnienia jakichkolwiek warunków. O urlop bezpłatny może ubiegać się pracownik zatrudniony zarówno na czas nieokreślony, jak też określony.
W czasie trwania urlopu bezpłatnego stosunek pracy ulega zawieszeniu. Po stronie pracodawcy nie istnieje więc obowiązek wypłacania wynagrodzenia, ponieważ pracownik w okresie urlopu bezpłatnego nie wykonuje pracy. Jest zwolniony od jej świadczenia.
Okresu urlopu bezpłatnego nie wlicza się do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze, takie jak długość okresu wypowiedzenia lub też wymiar urlopu wypoczynkowego, jak i dodatku za wysługę lat.
Podstawa prawna
art. 79 ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2017 r. poz. 1065 ze zm.)Joanna Skrobisz

Cały tekst – GN nr 15 (e-wydanie)Pozostałe artykuły w numerze 15/2019: