Awans zawodowy. Nauczyciel bibliotekarz i jego awansowa teczka


W związku z licznymi pytaniami i wątpliwościami wracamy do tematu awansu zawodowego nauczyciela mianowanego, który jest nauczycielem „nietypowym”, pracującym w bibliotece publicznej czy pedagogicznej

Niektórzy z nauczycieli bibliotekarzy nie mają kontaktu z uczniami, czytelnikami lub kontakt ten jest bardzo ograniczony. Trzeba przyznać, że takim osobom trudniej jest zrealizować wymagania zawarte w rozporządzeniu, a co za tym idzie – przygotować awansową teczkę.

Ważne!

Przypominam, że nauczyciele, którzy zakończyli staż i uzyskali pozytywną ocenę dorobku przed 1 września 2018 r., ale nie złożyli wniosku o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego, opracowują dokumentację na podstawie rozporządzenia z 2013 r. Również rozmowa kwalifikacyjna będzie w ich przypadku „po staremu”.

 

Dokumentacja dołączona do wniosku

Pamiętać musimy, że forma dokumentacji dołączonej do wniosku o wszczęcie postępowania awansowego w przypadku nauczycieli bibliotekarzy jest taka sama jak w przypadku innych nauczycieli (określa je rozporządzenie):

>> § 9 ust. 1 pkt 1 – dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe, a w przypadku nauczyciela kontraktowego lub nauczyciela mianowanego także akt nadania stopnia awansu         (poświadczone kopie);

>> § 9 ust. 1 pkt 2 – zaświadczenie dyrektora szkoły zawierające informacje o:

  1. a) wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz nauczanym przez niego przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć w dniu wydania zaświadczenia oraz w okresie odbywania stażu; w przypadku nauczyciela, który w okresie odbywania stażu zmienił miejsce zatrudnienia, oraz nauczyciela zatrudnionego w kilku szkołach, w każdej w wymiarze niższym niż połowa obowiązkowego wymiaru zajęć, łącznie w wymiarze co najmniej połowy obowiązkowego wymiaru zajęć, należy załączyć zaświadczenia ze wszystkich szkół, w których nauczyciel był zatrudniony w okresie stażu;
  2. b) dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego nauczyciela;
  3. c) dacie złożenia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego;
  4. d) uzyskanej przez nauczyciela ocenie dorobku zawodowego za okres stażu oraz dacie jej dokonania, a w przypadku nauczyciela, który w okresie odbywania stażu zmienił miejsce zatrudnienia – także o ocenie dorobku zawodowego za okres stażu odbytego w poprzednim miejscu zatrudnienia;


(…)

Beata Rechnio-Kołodziej

Ekspert z listy MEN

 

Chcesz wiedzieć więcej? Czytaj Głos! (nr 7, e-wydanie)Pozostałe artykuły w numerze 7/2020: