Status Związku. Delegaci przyjęli kilkadziesiąt zmian


Możliwość wstępowania do ZNP osób zatrudnionych na innej podstawie niż stosunek pracy oraz pracowników żłobków i klubów dziecięcych to najważniejsze zmiany w statucie przyjęte przez delegatów na zjazd Związku

42. Krajowy Zjazd Delegatów ZNP przyjął kilkadziesiąt poprawek do Statutu Związku. Część z nich była podyktowana koniecznością dostosowania zapisów tego dokumentu do zmian w prawie (m.in. w ustawie o związkach zawodowych czy ustawie – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce), inne były porządkujące lub wynikały z chęci doprecyzowania sformułowań.

Prace nad zmianami w Statucie ZNP trwały na długo przed zjazdem. Już wiosną 2018 r. został powołany siedmioosobowy zespół, który analizował zapisy tej związkowej konstytucji oraz pracował nad brzmieniem poszczególnych zmian.

(…)Anna Wojciechowska

Więcej – tylko w GN nr 48 (e-wydanie)Pozostałe artykuły w numerze 48/2019: