Awans zawodowy. Przygotowanie do spotkania z komisją


Część II. Nie zawsze staż przebiega zgodnie z planem, a sam finał bywa dla nauczycieli przykrą niespodzianką. Co zrobić, by uniknąć błędów i z sukcesem dotrzeć do mety? Pomogą ci w tym praktyczne porady

  1. Przygotuj dokumentację zgodnie z rozporządzeniem

Awansowa dokumentacja nauczyciela stażysty i kontraktowego starającego się o kolejny stopień awansu ma następujący układ (rozporządzenie z 26 lipca 2018 r. znowelizowane 23 sierpnia 2019 r.):

  • 9.1.1) – kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, a w przypadku nauczyciela kontraktowego – także kopię aktu nadania tego stopnia, poświadczone przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem;
  • 9. 1.2) – zaświadczenie dyrektora szkoły o:
  1. a) wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz nauczanym przez niego przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć w dniu wydania zaświadczenia oraz w okresie odbywania stażu, ze wskazaniem wszystkich szkół, w których nauczyciel odbywał staż,
  2. b) dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego i dacie złożenia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji tego planu,
  3. c) przyczynach wydłużenia okresu stażu oraz zaliczenia dotychczas odbytego stażu w przypadkach określonych w art. 9d ust. 5 i 5a oraz art. 9f ust. 2 i 4 Karty Nauczyciela, ze wskazaniem podstawy prawnej odpowiednio wydłużenia

albo zaliczenia okresu stażu oraz okresu nieobecności w pracy lub niepozostawania w stosunku pracy;(…)

 

Beata Rechnio-Kołodziej

Ekspert z listy MEN

 

Więcej – tylko w Głosie (nr 13, e-wydanie)Pozostałe artykuły w numerze 13/2020: