Pytania do eksperta. Dodatek stażowy


Nauczycielce szkoły podstawowej 17 maja upłynęło siedem lat pracy. Od kiedy należało wypłacać jej wyższy dodatek stażowy, czy od 18 maja, czy od 1 czerwca? (F.G., Krotoszyn)

Zagadnienie to powinno być uregulowane w regulaminie wynagradzania uchwalonym przez organ prowadzący szkołę. W tym przypadku przez radę gminy.

Dodatek za wysługę lat, zwany stażowym, wypłacany jest w wysokości 1 proc. wynagrodzenia zasadniczego za każdy rok pracy, z tym że nie może on przekroczyć 20 proc. wynagrodzenia zasadniczego. Nauczyciel dodatek otrzymuje w okresach miesięcznych, poczynając od czwartego roku pracy w wysokości 3 proc.

Szczególne przypadki zaliczania okresów zatrudnienia oraz innych okresów uprawniających do dodatku za wysługę lat określił minister edukacji narodowej w rozporządzeniu z 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli. Natomiast szczegółowe warunki przyznawania tego składnika wynagrodzenia określają organy prowadzące w regulaminach wynagradzania.

Do okresów pracy uprawniających do dodatku wlicza się zakończone okresy zatrudnienia we wszystkich zakładach pracy oraz inne udowodnione okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze. Odrębnymi okresami zaliczanymi do uprawniających do dodatku stażowego są okres pobierania zasiłków dla bezrobotnych, stypendium na podstawie ustawy o bezrobociu, okres pracy na roli po spełnieniu określonych przepisami warunków czy okresy zatrudnienia obywateli polskich za granicą u pracodawców zagranicznych.

Prawo do dodatku stażowego, jak i do jego wypłaty nabywają nauczycie niezależnie od wymiaru zatrudnienia.

Zasady wypłaty dodatku za wysługę lat określają organy prowadzące szkoły  (rada gminy, rada powiatu, sejmik województwa) w regulaminach wynagradzania. Natomiast dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach prowadzonych przez organy rządowe regulamin wydaje właściwy minister.

Organy prowadzące muszą pamiętać, że to, co mogą zawrzeć w regulaminie, odnosi się m.in. do kwestii, kto składa wniosek o wypłatę nauczycielowi dodatku, w jakim terminie i w jakim dokumencie, czy z którym dniem nauczyciel nabywa prawo do dodatku, jeżeli podjął zatrudnienie w ciągu miesiąca.

Zapisem, który powinien więc znaleźć się w regulaminie wynagradzania, jest zapis dotyczący jego wypłaty w związku z upływem kolejnego roku zatrudnienia czy dostarczenia dodatkowych świadectw pracy mających wpływ na wysokość dodatku.

Zapis ten może określać, że dodatek za wysługę lat przysługuje:

>> począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym nauczyciel nabył prawo do dodatku lub wyższej stawki dodatku, jeżeli nabycie prawa nastąpiło w ciągu miesiąca;

>> za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku lub wyższej stawki dodatku nastąpiło pierwszego dnia miesiąca.

Natomiast organ prowadzący nie może ustalić, za jakie dni świadczenie to przysługuje (wyrok WSA we Wrocławiu z 4 grudnia 2008 r. sygn. IV S.A./Wr440/08), jak też tego, jakie sytuacje pozbawiają nauczyciela tego dodatku czy powodują jego zawieszenie (orzeczenie NSA z 25 lutego 2009 r. sygn. IV S.A./Wr494/08).

Dodatek za wysługę lat jest wypłacany nauczycielowi w terminie wypłaty wynagrodzenia.

 

Podstawa prawna

>> art. 33 Karty Nauczyciela

>> rozporządzenie ministra edukacji narodowej z 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli (…) (Dz.U. z 2014 r. poz. 416 ze zm.)Joanna Skrobisz

 

Więcej prawnych pytań i odpowiedzi – GN nr 23 (e-wydanie)Pozostałe artykuły w numerze 23/2021:
Opis całego numeru: Nr 23/9 czerwca 2021
Wydanie elektroniczne Głosu Nauczycielskiego można czytać na stronie ewydanie.glos.pl lub w aplikacji mobilnej na smartfon i tablet "Publico24 Newsstand" (dział "Wydarzenia i Opinie"), którą można pobrać tutaj: