Pytania do eksperta. Urlop dyrektora kończącego pełnienie funkcji


Będę dyrektorem szkoły podstawowej do 31 sierpnia br. Od nowego roku szkolnego nadal będę pracował w tej szkole, ale już jako nauczyciel. Jak powinien być rozliczony mój urlop wypoczynkowy za 2019 r.? Czy powinienem mieć urlop uzupełniający do 56 dni? (B.K., Słupsk)

Nauczycielowi w przedstawionym stanie faktycznym nie przysługuje urlop uzupełniający do 56 dni, a tym bardziej ekwiwalent pieniężny. W roku kalendarzowym nauczycielowi przysługuje 35 dni roboczych urlopu wypoczynkowego, do którego nabył prawo 1 stycznia, pełniąc funkcję dyrektora szkoły feryjnej. Urlop ten może wykorzystać do 31 sierpnia bieżącego roku.

W świetle przepisów Karty Nauczyciela dyrektorowi i wicedyrektorowi szkoły oraz nauczycielowi pełniącemu inne stanowisko kierownicze w szkole, a także nauczycielowi, który przez okres co najmniej 10 miesięcy pełni obowiązki kierownicze w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze, przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze 35 dni roboczych w czasie ustalonym w planie urlopów. Wprowadzając uregulowanie w zakresie wymiaru urlopu wypoczynkowego kadry kierowniczej, ustawodawca, niestety, nie uregulował materii ustalania urlopu nauczycielowi, któremu powierzono kierownicze stanowisko w ciągu roku kalendarzowego, jak i nie ustalono, co się dzieje urlopem wypoczynkowym, gdy nauczyciel przestaje pełnić funkcję także w ciągu roku kalendarzowego.

Nauczyciel pełniący funkcję kierowniczą tak jak każdy pracownik 1 stycznia danego roku, czyli 2019 r., nabył prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze 35 dni roboczych. Urlop ten powinien wykorzystać zgodnie z planem urlopów. Z uwagi na zaprzestanie pełnienia funkcji dyrektora 31 sierpnia br. powinien przysługujący mu urlop, czyli 35 dni, wykorzystać do końca ferii letnich.

1 września br. powróci na stanowisko nauczyciela i będzie wówczas korzystał z urlopu w okresie ferii zimowych i letnich. Prawo do takiego wymiaru urlopu wypoczynkowego nabędzie 1 stycznia 2020 r. Przepisy Karty Nauczyciela nie przewidują, by w tej sytuacji należał się nauczycielowi urlop uzupełniający, także ekwiwalent nie wchodzi w grę.

Osoba pełniąca funkcję kierowniczą, jeżeli rozwiązuje swój stosunek pracy w trakcie roku kalendarzowego, będzie miała prawo do urlopu w wymiarze proporcjonalnym do okresu zatrudnienia.

 

Podstawa prawna

>> art. 64 ust. 2a Karty NauczycielaJoanna Skrobisz

 

Więcej – GN nr 31-32 (e-wydanie)Pozostałe artykuły w numerze 31-32/2019: