Bliżej prawa. Mianowanie – akt nobilitujący


Przerwa w zatrudnieniu nie jest negatywną przesłanką udaremniającą nawiązanie stosunku pracy poprzez mianowanie

Mianowanie jest nie tylko szczególną formą nawiązania stosunku pracy dającą dużą stabilność zatrudnienia, ale także aktem nobilitującym w karierze zawodowej nauczyciela.

Ślubowanie przy nadawaniu stopnia nauczyciela mianowanego

Większość nauczycieli nadal sądzi, że mianowaniu w sensie zatrudnienia towarzyszy ślubowanie, tymczasem zgodnie z art. 15 KN nauczyciel składa ślubowanie przy nadawaniu stopnia nauczyciela mianowanego, potwierdzając je podpisem, według następującej roty:

Par.!!!!

Ślubuję rzetelnie pełnić mą powinność nauczyciela wychowawcy i opiekuna młodzieży, dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej, kształcić i wychowywać młode pokolenie w duchu umiłowania Ojczyzny, tradycji narodowych, poszanowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Ślubowanie może być złożone z dodaniem słów: „Tak mi dopomóż Bóg”.

 Termin nawiązania mianowania

Stosunek pracy na podstawie mianowania nawiązuje się z dniem określonym w akcie mianowania, a jeśli tego dnia nie określono – z dniem doręczenia tego aktu.

(…)

Cały artykuł – tylko w Głosie (nr 37-38, e-wydanie)Teresa KonarskaPozostałe artykuły w numerze :

Sorry, no posts matched your criteria.