Kadry w oświacie. Niewykorzystany urlop wypoczynkowy


Wszyscy pracownicy, w tym także nauczyciele, mają prawo do urlopu wypoczynkowego w roku kalendarzowym, w którym nabyli do tego świadczenia prawo

Prawo do urlopu wypoczynkowego niewykorzystanego w naturze przekształca się w prawo do ekwiwalentu pieniężnego.

Pani Matylda jest zatrudniona w szkole podstawowej. Z uwagi na to, że w czerwcu 2021 r. miała osiągnąć powszechny wiek emerytalny, zwróciła się do dyrektora o rozwiązanie stosunku pracy z dniem 31 maja 2021 r., by móc skorzystać z obliczenia emerytury według starych zasad. Dyrektor wyraził zgodę i stosunek pracy rozwiązał się 31 maja br. Pani Matylda nie wykorzystała więc urlopu wypoczynkowego w naturze za 2021 r., do którego nabyła prawo 1 stycznia. W okresie ferii zimowych była chora i przebywała na zwolnieniu lekarskim, a w okresie ferii letnich nie wykorzysta urlopu, ponieważ stosunek pracy został rozwiązany 31 maja. Za ile dni urlopu wypoczynkowego pracodawca powinien wypłacić jej ekwiwalent pieniężny?

(…)Joanna Skrobisz

Więcej – GN nr 31-32 (e-wydanie)Pozostałe artykuły w numerze 31-32/2021: