Awans zawodowy. Nauczyciel kontraktowy rozpoczyna staż Jak zostać mianowanym?


Staż na stopień nauczyciela minowanego może rozpocząć nauczyciel, który przepracował w szkole dwa lata od dnia uzyskania stopnia kontraktowego. Przez okres przepracowany rozumiemy czas pozostawania w stosunku pracy

Na wstępie przypominam, że wszystkich nauczycieli, którzy rozpoczynają staż od września 2021 r. lub kontynuują staż rozpoczęty wcześniej, obowiązują wymagania zawarte w rozporządzeniu z 26 lipca 2018 r.*.

Nauczyciel kontraktowy rozpoczyna staż na swój wniosek wraz z początkiem roku szkolnego, nie później niż w ciągu 14 dni od rozpoczęcia zajęć (warto zwrócić uwagę, że nie zawsze rozpoczynamy staż 1 września, wtedy nie zakończy się 31 maja). Do wniosku należy dołączyć projekt planu rozwoju zawodowego, który dyrektor zatwierdzi lub zwróci do poprawy (wskaże w formie pisemnej zakres koniecznych zmian) w ciągu 30 dni od rozpoczęcia zajęć szkolnych. Nauczyciel jest obowiązany poprawić plan rozwoju zawodowego zgodnie z zaleceniami dyrektora i ponownie przedłożyć go w terminie wyznaczonym przez dyrektora, nie krótszym niż trzy dni robocze. Dyrektor zatwierdza poprawiony plan rozwoju zawodowego, uwzględniający jego zalecenia, w terminie siedmiu dni od jego przedłożenia.

(…)Beata Rechnio-Kołodziej

Ekspert z listy MEiN

 

Cały tekst – tylko w Głosie (nr 37, także w formie e-wydania)Pozostałe artykuły w numerze 37/2021: