Bliżej prawa. Kadry w oświacie. Zatrudniamy nauczyciela wspomagającego


Nauczyciela wspomagającego zatrudnia się w celu wspomagania nauczania uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Dyrektorzy mają jednak w tym zakresie pewne wątpliwości, spróbujmy je wyjaśnić

Nauczyciel wspomagający to określenie potoczne. Prawidłowa nazwa stanowiska takiego nauczyciela jest zawarta w art. 42 ust. 3 lp.12 Karty Nauczyciela i jest to nazwa opisowa.

Pani Maria jest kadrową w szkole podstawowej. Coraz częściej zdarzają się sytuacje, że niektórzy uczniowie otrzymują orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Pani Maria chciałaby wiedzieć, kiedy jest konieczne zatrudnienie nauczyciela wspomagającego, a kiedy jedynie możliwe.

Odpowiadamy: Zatrudnienie nauczyciela wspomagającego jest obligatoryjne w szkołach ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi i w szkołach integracyjnych. Obowiązek zatrudnienia tych nauczycieli istnieje również w szkołach ogólnodostępnych, w których kształceniem specjalnym objęci są uczniowie z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym ze względu na autyzm, w tym zespół Aspergera lub niepełnosprawności sprzężone. Fakultatywnie nauczyciel wspomagający jest zatrudniany w przypadku uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym ze względu na inne niż wymienione niepełnosprawności, niedostosowanie społeczne lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym.

(…)Joanna Skrobisz

 

Cały tekst – tylko w Głosie (nr 37, także w formie e-wydania)Pozostałe artykuły w numerze 37/2021: