Bliżej prawa. Casus. Realizowanie świadczeń w przypadku rozwiązania stosunku pracy. Definitywne rozliczanie należności


Odsetki lub odszkodowanie za niewypłacenie w terminie należnych świadczeń pieniężnych mogą być wypłacone tylko na wniosek zainteresowanego nauczyciela

Rozwiązanie stosunku pracy łączy się nierozerwalnie z rozliczeniem przysługujących nauczycielowi świadczeń wynikających ze stosunku pracy. Wypłata powinna nastąpić najpóźniej ostatniego dnia zatrudnienia, chyba że ustawa mówi inaczej (np. trzynastka). Tymczasem, jak nas informują czytelnicy, w wielu szkołach dopiero we wrześniu ustala się lub weryfikuje, czy i w jakiej wysokości należy nauczycielowi wypłacić świadczenie. Okazuje się, że bardzo często dyrektorzy czekają na wniosek o wypłacenie należności, co jest błędem, gdyż wszystkie świadczenia są wypłacane bez wniosku zainteresowanego, potocznie mówi się „z urzędu”.

Casus

„Co roku powtarza się ta sama historia. Na początku września dzwonią do nas, do Związku, nauczyciele, którzy rozstali się ze szkołą, z prośbą o interwencję w sprawie wypłacania im przysługujących dodatków, ekwiwalentów lub innych świadczeń. Dziś usiłujemy wyjaśnić z dyrektorami kilka spraw, które krótko przedstawię.

1. Nauczycielka rok temu odeszła na emeryturę (31 sierpnia 2020 r.). Następnie podpisała ze swoją szkołą na cały rok szkolny umowę, która skończyła

się 31 sierpnia. Dokładnie 15 października nauczycielka kończy 40 lat pracy i w związku z tym w sierpniu zwróciła się do dyrektora o wypłacenie wcześniej nagrody jubileuszowej, przysługującej emerytom, którzy mają mniej niż 12 miesięcy do uzyskania prawa do nagrody, licząc od rozwiązania umowy. Decyzja jest odmowna.

2. Nauczycielka pracowała do 31 sierpnia 2021 r. w dwóch szkołach, w każdej po 9/18. Za szkołę macierzystą uznała szkołę X i ta jej wypłaciła połowę należnego świadczenia. Druga szkoła odmawia wypłaty świadczenia, twierdząc, że to świadczenie przysługuje tylko w szkole macierzystej, gdyż jest związane z funduszem socjalnym, a z niego można korzystać tylko w szkole macierzystej.

3. Nauczycielka była zatrudniona od 1 września do końca zajęć szkolnych (23 czerwca 2021 r.). W czerwcu otrzymała ekwiwalent urlopowy proporcjonalnie do okresu prowadzenia zajęć. Nauczycielka zaś utrzymuje, że powinna otrzymać za osiem tygodniu urlopu. Szkoła twierdzi, że byłoby to możliwe, gdyby przepracowała 10 miesięcy.

(…)Teresa Konarska

Więcej – GN nr 37 (e-wydanie)Pozostałe artykuły w numerze 37/2021: