Pytania do eksperta: Uprawnieni do korzystania z funduszu


Czy „nasz” emeryt ma prawo do korzystania z funduszu, gdy jednocześnie pracuje na część etatu w innym miejscu oraz czy pracodawca może przyznać świadczenia renciście, który utracił prawo do tego świadczenia, a jest w bardzo trudnej sytuacji życiowej? (C.H., Jelenia Góra)

Tak, pracownik który przeszedł na emeryturę, ma prawo do korzystania ze świadczeń socjalnych mimo zatrudnienia u innego pracodawcy. Pracodawca, który przyznał prawo do korzystania ze świadczeń funduszu socjalnego innym osobom, np. byłym pracownikom w ciężkiej sytuacji życiowej i materialnej, może przyznać im np. zapomogi.

Byli pracownicy, którzy odeszli z pracy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę, z mocy prawa należą do kręgu osób uprawnionych do korzystania z funduszu socjalnego. Emeryci lub renciści, podobnie jak inne osoby uprawnione, nie mają bezpośredniego roszczenia do pracodawcy o przyznanie i wypłatę świadczeń socjalnych, ale pracodawca nie może ich również pozbawić prawa do tego świadczenia, np. poprzez zawarcie odpowiedniego zapisu w regulaminie funduszu socjalnego.

Osobami uprawnionymi do korzystania z funduszu są pracownicy i ich rodziny, emeryci i renciści i ich rodziny oraz inne osoby, którym pracodawca przyznał w regulaminie prawo do korzystania ze świadczeń socjalnych finansowanych z funduszu. Osobami, którym przyznano prawo do korzystania ze świadczeń mogą być m.in.: byli pracownicy na świadczeniach przedemerytalnych lub którym nie przedłużono renty, dzieci z domów dziecka itp.

Nie wszyscy jednak byli pracownicy zakładu pracy mają uprawnienia do korzystania ze świadczeń socjalnych. Ze środków wypłacanych z funduszu mogą skorzystać jedynie pracownicy zakładu, którzy byli w nim zatrudnieni bezpośrednio przed nabyciem prawa do emerytury lub renty.

Niektóre osoby po przejściu na emeryturę lub rentę nadal pozostają aktywne zawodowo, gdyż przepisy emerytalno-rentowe nie zabraniają im podejmowania działalności zarobkowej. Jeśli w przypadku tych osób dojdzie do zawieszenia prawa do emerytury, to osobom tym przysługuje znowu status „pracownika”, a świadczenia socjalne należą im się jedynie od tego zakładu pracy, w którym podjęli pracę.

Należy pamiętać, że jedynie kryteria socjalne są przesłanką decydującą, o tym na jaką pomoc socjalną z byłego zakładu pracy mogą liczyć emeryci i renciści. O przyznaniu świadczenia decyduje sytuacja materialna, życiowa i rodzinna ubiegającego się o świadczenie, a nie fakt, że jest on emerytem.

Podstawa prawna

ustawa z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1070)Joanna Skrobisz

Więcej na ten temat – GN nr 31-32 (e-wydanie)Pozostałe artykuły w numerze 31-32/2020: