Casus. Spełnienie warunków do odprawy pracowniczej


Rozwiązanie stosunku pracy z przyczyn leżących po stronie szkoły jest podstawą do wypłacenia odprawy

Nauczyciele mianowani i zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze mają prawo do odprawy po rozwiązaniu stosunku pracy przez pracodawcę z przyczyn leżących po jego stronie. Chodzi tu głównie o art. 20 Karty Nauczyciela, czyli rozwiązanie stosunku pracy w związku z całkowitą lub częściową likwidacją szkoły w razie zmian organizacyjnych powodujących zmniejszenie liczby oddziałów w szkole lub zmian planu nauczania uniemożliwiających dalsze zatrudnienie nauczyciela w pełnym wymiarze zajęć.

Nauczycielom zatrudnionym na podstawie mianowania przysługuje wówczas, na podstawie art. 20 ust. 2 KN, odprawa w wysokości sześciomiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego.

Nauczycielom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę w przypadku rozwiązania stosunku pracy także na podstawie art. 20 KN przysługuje odprawa, zwana świadczeniem, określona w ustawie o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. Zgodnie z art. 8 ustawy z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz.U. z 2018 r. poz. 1969) odprawa przysługuje w wysokości:

>> jednomiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż dwa lata;
>> dwumiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy od dwóch do ośmiu lat;
>> trzymiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy ponad osiem lat.

Należy podkreślić, że odprawę pieniężną ustala się według zasad obowiązujących przy obliczaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy.

Przepisy dotyczące odprawy są na tyle czytelne, że nie powinno być żadnych wątpliwości przy ich stosowaniu. Niestety, pojawiają się, ale najczęściej wówczas, gdy chodzi o obejście tych przepisów, tak aby nie wypłacić nauczycielowi odprawy i nieco zaoszczędzić.

(…)Teresa Konarska

Cały artykuł – GN nr 27-28 (e-wydanie)Pozostałe artykuły w numerze 27-28/2019: