Kadry w oświacie. Świadczenie urlopowe – na co może liczyć nauczyciel?


Świadczenie urlopowe w placówkach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego i organy administracji rządowej wypłacane jest każdemu zatrudnionemu nauczycielowi ze środków zfśs

Pan Marian jest dyrektorem szkoły, w której został zatrudniony nauczyciel na podstawie art. 10 ust. 9 Karty Nauczyciela, czyli bez kwalifikacji. Na zatrudnienie tego nauczyciela szkoła otrzymała zgodę kuratorium oświaty. Nauczyciel ten był zatrudniony od 1 września 2018 r. do 30 czerwca 2019 r. Pan Marian chciałby się dowiedzieć, czy temu nauczycielowi należy wypłacić świadczenie urlopowe? Tak, nauczycielowi należy wypłacić świadczenie urlopowe, i to niezależnie od tego, czy ma kwalifikacje, czy też nie. Jedynym warunkiem dającym prawo do tego świadczenia jest zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub mianowania.

Już wakacje, a to oznacza, że nauczyciele placówek feryjnych mają już urlop wypoczynkowy. Z kolei nauczyciele szkół nieferyjnych planują wypoczynek. Przydałyby się dodatkowe środki finansowe, które choćby w niewielkiej części zrekompensowałyby koszty wyjazdów. Takim zastrzykiem finansowym jest świadczenie urlopowe. Jest ono wypłacane każdemu zatrudnionemu nauczycielowi ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (zfśs), i to niezależnie od tego, czy nauczyciele ci mają wymagane kwalifikacje, czy też nie. Potwierdza to art. 53 KN. Nauczyciele oprócz prawa do świadczenia urlopowego są także uprawnieni do innych świadczeń z zfśs, takich jak wczasy pod gruszą, dopłaty do zorganizowanego wypoczynku czy zapomóg oraz pożyczek mieszkaniowych.

(…)Joanna Skrobisz

Cały artykuł – GN nr 27-28 (e-wydanie)Pozostałe artykuły w numerze 27-28/2019: