Pytaj o dowody. Warto dyskutować!


Dyskusje pomagają uczyć tzw. kompetencji miękkich i mają ogromne znaczenie dla sprawnego funkcjonowania w szkole i w życiu społecznym. A jak jest z ich przydatnością do nauczania przedmiotowego?

W poprzednim odcinku zaprezentowałem wspomagające uczenie się metody tworzenia „map pojęć” i „map myśli” („Mapy pojęć i myśli”, GN nr 26 z 26 czerwca br.). Szczególnie druga z wymienionych metod uzyskała duże wsparcie w wynikach metaanaliz wielu badań dotyczących efektywności tych metod. W tym odcinku zaprezentuję dyskusję jako metodę wartą wykorzystania w nauczaniu. I dodam kilka uwag związanych z jej nieefektywnym wykorzystaniem…

Różnorodność

Dyskusja to wymiana zdań w jakiejś kwestii, której generalnym celem jest próba dojścia do wspólnych wniosków. Może mieć różne formy. Znajduje zastosowanie przede wszystkim w nauczaniu przedmiotów humanistycznych (język polski i języki obce, historia, wiedza o społeczeństwie, religia, etyka), ale jak będzie można się przekonać, jest przydatna także w ramach przedmiotów przyrodniczych (biologia, fizyka, chemia), a nawet podczas zajęć wychowania fizycznego.

Dyskusja zainicjowana przez nauczycielkę/nauczyciela może mieć formułę swobodnej wymiany myśli. Może przyjąć też bardziej zorganizowane formy (por. np. K. Pietrasik-Kulińska, D. Szuba, J. Stańdo, 2017, s.17-28 – literatura).

1. Dyskusja grupowa (wielokrotna) ma trzy etapy:

>> Swobodna dyskusja wstępna dla zapoznania się z zagadnieniem czy problemem.

>> Praca w grupach, z wykorzystaniem źródeł i/lub kreatywności, w celu przygotowania pomysłów rozwiązania problemu lub argumentację w zadanej kwestii.

>> Przedstawienie na forum klasy efektów dyskusji grupowych i dążenie w dyskusji do wyboru najlepszego rozwiązania problemu lub najpełniejszej analizy omawianego zjawiska.

2. Dyskusja panelowa (obserwowana). W panelu biorą udział uczniowie i uczennice prezentujący różne punkty widzenia na temat dyskusji oraz audytorium – grono obserwatorów. (…)Tomasz Garstka

psycholog

Cały artykuł – GN nr 27-28 (e-wydanie)Pozostałe artykuły w numerze 27-28/2019: