Casus. Ustalanie i finansowanie godzin zajęć ponad pensum


Niewypłacanie lub zwłoka w wypłacie poszczególnych składników wynagrodzenia, w tym za godziny ponadwymiarowe, jest traktowane jako wykroczenie i zagrożone karą grzywny

Każda godzina ponad pensum, niezależnie od formuły, w jakiej jest realizowana (godziny ponadwymiarowe, zastępstwa doraźne), jako składnik wynagrodzenia podlega szczególnej ochronie (art. 84 K.p.). Dodajmy także, że nawet zwłoka w wypłacaniu wynagrodzenia jest wykroczeniem i pracownik może wystąpić z roszczeniem. Może się także domagać się odsetek, a nawet odszkodowania. Niestety, mimo takich rygorów formalnych, wielu nauczycieli musi się upominać o swoje pieniądze, co jest dla nich ogromnym dyskomfortem, bo chcąc nie chcąc, wchodzą w spór z dyrektorem, który notabene płaci i odpowiada za niewypłacenie wynagrodzenia lub zwłokę, dysponując środkami tylko teoretycznie (dysponent budżetu), gdyż realnie „kasę trzyma gmina”.

 

Casus

„Od kilku tygodni usiłujemy wyjaśnić kilka spraw związanych z zapłatą za dodatkowe godziny w listopadzie i grudniu. Pomaga nam w tym oddział ZNP, ale nadal >>sprawa jest w toku<<. Jesteśmy dużą jednostką, więc u nas ruch kadrowy jest cały rok, a zwłaszcza teraz jest dużo zwolnień. W grudniu kilka osób odeszło na emeryturę, więc spodziewamy się, że po feriach będziemy znów angażowani za nieobecnych. Dyrektor nie informuje nas, jakie to są godziny – ponadwymiarowe czy doraźne, a może zastępstwo. Nie wiemy też, czy w każdej sytuacji mamy obowiązek zastępowania innych, czyli być superdyspozycyjni – jak to określa jeden z naszych kolegów. Na nasze wczorajsze ponaglenie o pieniądze za te dodatkowe zajęcia dyrektor odpowiedział, że nic na to nie może poradzić, bo gmina ma przejściowe kłopoty finansowe. Jeżeli do końca stycznia nie otrzymamy pieniędzy, zamierzamy pozwać burmistrza do sądu”.(…)

 

Teresa Konarska

 

Więcej – tylko na łamach Głosu Nauczycielskiego (nr 3-4, e-wydanie)Pozostałe artykuły w numerze 3-4/2021: