Pytania do eksperta. Okres zasiłkowy


Kiedy liczy się poprzednią chorobę do ciągłości niezdolności do pracy? Jaka musi być przerwa między zwolnieniami, aby nie wliczać tej niezdolności? (C.M., Szczytno)

Przepisy ustawy o świadczeniach z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa określają, że zasiłek chorobowy przysługuje ubezpieczonemu, który stał się niezdolny do pracy z powodu choroby w czasie trwania ubezpieczenia chorobowego. Maksymalny okres zasiłkowy wynosi:

>> 182 dni – zasadniczy okres;

>> 270 dni – jeżeli niezdolność do pracy spowodowana jest gruźlicą;

>> 270 dni – jeżeli niezdolność do pracy przypada na okres ciąży.

Należy zaznaczyć, że do okresu zasiłkowego zalicza się okresy, za które ubezpieczony został pozbawiony prawa do zasiłku chorobowego – np. jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana nadużyciem alkoholu czy jeżeli została spowodowana w wyniku umyślnego przestępstwa lub wykroczenia.

Do jednego okresu zasiłkowego wlicza się: okresy niezdolności do pracy z powodu tej samej lub różnych chorób, jeżeli nie występują między nimi żadne przerwy lub okresy poprzedniej niezdolności do pracy spowodowanej tą samą chorobą, jeżeli przerwa między ustaniem poprzedniej a powstaniem ponownej niezdolności do pracy nie przekracza 60 dni.

Natomiast do okresu zasiłkowego nie wlicza się okresu niezdolności do pracy przypadającego w okresie wyczekiwania.

Podstawa prawna

art. 9 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. z 2020 r. poz. 870).Joanna Skrobisz

 

Więcej prawnych pytań i odpowiedzi – GN nr 3-4 (e-wydanie)Pozostałe artykuły w numerze 3-4/2021: