MEN: Nauczyciel ma prawo do wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe


Dyrektorzy i samorządy nie mogą ograniczać godzin przewidzianych w „ramówkach”. Stwierdza to jednoznacznie MEN w swojej opinii

Zajęcia w ramach kształcenia zdalnego nauczyciel realizuje w ramach obowiązującego go przed pandemią tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin – podkreśliło ministerstwo edukacji w opinii dotyczącej wynagradzania nauczycieli i pracowników oświaty*.

Kluczowe jest tutaj rozporządzenie ministra edukacji narodowej z 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz. 493 z późn. zm.).

„Zgodnie z przepisem § 7 ust. 1 rozporządzenia, zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia nauczyciel realizuje w ramach obowiązującego go przed dniem wejścia w życie rozporządzenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami albo na ich rzecz” – czytamy w opinii MEN.(…)

* Opinia „Wynagradzanie nauczycieli, pracowników administracji i obsługi w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty” jest dostępna na stronie MEN: www.gov.pl/web/edukacja

Piotr Skura

 

Cały tekst – GN nr 20-21 (e-wydanie)

 Pozostałe artykuły w numerze 20-21/2020: