Pytania do eksperta. Urlop wypoczynkowy po rodzicielskim


Nauczycielka placówki nieferyjnej jest zatrudniona w wymiarze 3/8 etatu. Do 31 maja 2020 r. będzie przebywała na urlopie rodzicielskim. Napisała wniosek o udzielenie jej bezpośrednio po rodzicielskim urlopu wypoczynkowego za 2019 i 2020 r. Czy powinnam udzielić obydwu urlopów łącznie, a jeżeli tak to w jakim wymiarze? (Z.H. Szczecin)

Nauczycielka jest uprawniona do 14 dni urlopu wypoczynkowego za 2019 r. pod warunkiem, że nie wykorzystała go w naturze i 14 dni urlopu wypoczynkowego za 2020 r.

Wymiar urlopu wypoczynkowego pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy nie jest taki sam jak pełnoetatowca. Należy go ustalać zgodnie z zasadami określonymi w art. 154 § 2 k.p. Przepis ten stanowi, że za podstawę przyjmujemy wymiar określony dla pełnozatrudnionego, a więc 35 dni roboczych, a następnie ustalamy proporcjonalnie do wymiaru zatrudnienia. Niepełny dzień urlopu zaokrąglamy do pełnego dnia.

Nauczycielka gdyby była zatrudniona w pełnym wymiarze miałaby prawo do 35 dni roboczych urlopu wypoczynkowego. Z uwagi na to, że pracuje na 3/8 etatu przysługuje jej rocznie 14 dni roboczych urlopu (3/8 x 35 = 13,13 dnia po zaokrągleniu 14 dni).

W placówkach nieferyjnych obowiązują przepisy w zakresie planu urlopów, który sporządza się na podstawie wniosków pracowników, jak też przy uwzględnieniu potrzeb pracodawcy, a w szczególności zapewnienia normalnego, nieprzerwanego toku pracy.

Jeżeli jednak działająca w placówce zakładowa organizacja związkowa wyraziła zgodę na nieutworzenie takiego planu, pracodawca jest zwolniony z takiego obowiązku. W takim przypadku pracodawca ustala indywidualnie z każdym pracownikiem termin korzystania przez niego z urlopu wypoczynkowego. Taka regulacja jest niezbędna ze względu na inne przepisy prawa urlopowego, które są powiązane z ustalonym dla danego pracownika terminem urlopu.

W przypadku braku zgody związków zawodowych istnieje obowiązek tworzenia planu urlopów.

Przepisy Kodeksu pracy przewidują wyjątek od generalnej zasady wykorzystywania urlopu wypoczynkowego zgodnie z planem urlopów. Dotyczy to pracowników, którzy wniosek o udzielenie urlopu wypoczynkowego złożą w czasie urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego i termin rozpoczęcia wypoczynku przypada bezpośrednio po macierzyńskim lub rodzicielskim. Wówczas pracodawca jest zobowiązany do udzielenia urlopu wypoczynkowego we wskazanym terminie. Dotyczy to, tak jak w przypadku nauczycielki, urlopu zaległego jak też bieżącego.

Podstawa prawna:

>> art. 64 ust. 5a Karty Nauczyciela,

>> art. 154 § 2 i art. 163 § 3 Kodeksu pracyJoanna Skrobisz

 

Więcej prawnych pytań i odpowiedzi – GN nr 20-21 (e-wydanie)Pozostałe artykuły w numerze 20-21/2020: