Pytania do eksperta. Wymiar urlopu wypoczynkowego


W naszej placówce został zatrudniony pracownik na czas określony od 1 września 2019 r. do 31 sierpnia 2020 r. w wymiarze 0,2 etatu. Jego staż pracy wynosi 12 lat, a to oznacza, że ma prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze 26 dni roboczych. Proszę o informację, w jakim wymiarze przysługuje temu pracownikowi urlop wypoczynkowy za cztery miesiące pracy w 2019 r. i za osiem miesięcy w 2020 r. (H.J., Kalisz)

Za okres zatrudnienia wynoszący cztery miesiące w 2019 r. wymiar urlopu wynosi dwa dni robocze (4/12 x 6 = 2), a za osiem miesięcy w 2020 r. – cztery dni robocze (8/12 x 6 = 4). Łącznie za okres zatrudnienia pracownikowi przysługuje urlop wypoczynkowy w wymiarze sześciu dni, a w godzinach 48.

W myśl art. 152 Kodeksu pracy pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego. Bardzo istotnym uregulowaniem tego przepisu jest to, że pracownik nie może zrzec się prawa do urlopu. Oznacza to, że złożenie oświadczenia przez pracownika, w którym zrzeka się prawa do urlopu wypoczynkowego za dany rok, bardzo często za sugestią pracodawcy, jest z mocy prawa nieważne.

Wymiar urlopu wypoczynkowego dla pracowników niepełnozatrudnionych należy ustalać zgodnie z zasadami określonymi w art. 154 § 2 K.p., który stanowi, że za podstawę ustalenia wymiaru dla pracowników niepełnozatrudnionych przyjmujemy wymiar określony dla pełnozatrudnionego, a więc 20 lub 26 dni roboczych, który przelicza się odpowiednio do wymiaru zatrudnienia. Niepełny dzień urlopu zaokrąglamy do pełnego dnia.

Urlopu wypoczynkowego udziela się pracownikowi w dni, które są dla niego dniami pracy zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy.

Od wymienionej zasady przepisy prawa pracy przewidują wyjątek. Zgodnie z art. 1542??? § 4 K.p. można udzielić urlopu na część dobowego wymiaru czasu pracy (np. na dwie godziny, pracownikowi, który w grafiku ma zaplanowane osiem godzin pracy w danym dniu), gdy pozostał mu do wykorzystania urlop w wymiarze niższym niż zaplanowany w danej dobie czas pracy.

Kodeks pracy przewiduje udzielanie urlopu w wymiarze proporcjonalnym do okresu zatrudnienia w danym roku kalendarzowym. Gdy stosunek pracy ustaje w ciągu roku kalendarzowego, pracownikowi przysługuje urlop wypoczynkowy w wymiarze proporcjonalnym do okresu przepracowanego u danego pracodawcy w roku ustania stosunku pracy.

Pracownik w przedstawionym stanie faktycznym jest zatrudniony na 0,2 etatu i w związku z tym jego wymiar urlopu na cały rok kalendarzowy wynosi sześć dni roboczych (26 dni x 0,2 etatu = 5,2 dnia, po zaokrągleniu sześć dni). Tak więc za okres zatrudnienia wynoszący cztery miesiące 2019 r. wymiar urlopu wynosi dwa dni robocze (4/12 x 6 = 2), a za osiem miesięcy 2020 r. cztery dni robocze (8/12 x 6 = 4). Łącznie za okres zatrudnienia pracownikowi przysługuje urlop wypoczynkowy w wymiarze sześciu dni, a w godzinach 48.

Podstawa prawna

art. 152 i nast. Kodeksu pracyJoanna Skrobisz

 

Więcej prawnych pytań i odpowiedzi – GN nr 29-30 (e-wydanie)Pozostałe artykuły w numerze 29-30/2020: