Ile pieniędzy rząd przekazał samorządom w subwencji oświatowej? NIK policzyła


Subwencja oświatowa przekazana samorządom w ubiegłym roku na utrzymanie szkół i placówek wyniosła 50,156 mld zł (o 6,9 proc. więcej niż w 2019 r.) Subwencja wzrosła wyłącznie dzięki wywalczonym podwyżkom!

Najwyższa Izba Kontroli przesłała do Sejmu „Analizę wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2020 r.”. A w niej – analizę wydatków m.in. na oświatę. Czego można dowiedzieć się z tego dokumentu?

W 2020 r. samorządy otrzymały w sumie kilka subwencji w łącznej kwocie 66,737 mld zł.

Jak policzyła NIK, na subwencję ogólną w 2020 r. złożyły się:

>> część oświatowa dla gmin, powiatów i województw (50,156 mld zł);

>> część wyrównawcza dla gmin, powiatów i województw (13,235 mld zł);

>> część równoważąca dla gmin i powiatów (2,013 mld zł);

>> część regionalna dla województw (592,6 mln zł);

>> część rekompensująca dla gmin (11,2 mln zł);

>> uzupełnienie subwencji (728,1 mln zł).

„W 2020 r., podobnie jak w latach poprzednich, najwyższy udział, stanowiący ponad 75 proc., miała część oświatowa. Udział ten był o 1,1 punktu procentowego niższy niż w roku poprzednim” – czytamy w analizie. To oznacza, że wydatki na inne cele rosły szybciej niż wydatki na oświatę.

Subwencja oświatowa przekazana samorządom w 2020 r. była o 6,9 proc. wyższa od subwencji z 2019 r. Według NIK miało to „związek z podwyżkami wynagrodzeń nauczycieli obowiązującymi od 1 września 2019 r. i 2020 r.”. Przypomnijmy – 1 września nauczyciele otrzymali podwyżkę 6 proc. wywalczoną przez związki zawodowe (czyli de facto przez ZNP, który jest największym związkiem i konsekwentnie domaga się od rządu wzrostu wynagrodzeń nauczycieli). Do tego doliczyć należy skutki finansowe podwyżki z 2019 r.(…)

 

Piotr Skura

 

Cały tekst – tylko w Głosie Nauczycielskim nr 27-28 (e-wydanie)Pozostałe artykuły w numerze 27-28/2021: