Minister z Solidarnej Polski chce zmiany ustawy – Prawo oświatowe. Trzy lata więzienia za „niedopełnienie obowiązków”


Karę pozbawienia wolności do lat trzech dla dyrektora m.in. za niedopełnienie obowiązków „w zakresie opieki lub nadzoru nad małoletnim” przewiduje projekt nowelizacji ustawy – Prawo oświatowe. Wnioskodawcą projektu jest minister członek Rady Ministrów Michał Wójcik

Zgodnie z projektem, który został 22 czerwca br. opublikowany w serwisie Rządowego Procesu Legislacyjnego i skierowany do uzgodnień i konsultacji publicznych, w ustawie – Prawo oświatowe ma się pojawić rozdział 10 „Przepis karny”, a w nim art. 188a w brzmieniu:

„1. Kto, kierując jednostką organizacyjną wymienioną w art. 2 pkt 1-8 przekracza swoje uprawnienia lub nie dopełnia obowiązków w zakresie opieki lub nadzoru nad małoletnim, czym działa na szkodę tego małoletniego, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

  1. Jeżeli następstwem czynu określonego w ust. 1 jest śmierć małoletniego, ciężki uszczerbek na jego zdrowiu lub doprowadzenie małoletniego do obcowania płciowego lub do poddania się innej czynności seksualnej albo do wykonania takiej czynności, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5”.


(…)

 

PS

Więcej – GN nr 27-28 (e-wydanie)Pozostałe artykuły w numerze 27-28/2021: