Pytania do eksperta. Przeniesienie urlopu a treść świadectwa pracy


Z pracownikiem przechodzącym na emeryturę rozwiążemy 27 kwietnia br. umowę o pracę. Od następnego dnia będzie z nim zawarta kolejna wykorzysta urlop wypoczynkowy przysługujący z uwagi na rozwiązanie umowy. W tym celu będzie zawarte odpowiednie porozumienie między pracodawcą a pracownikiem. Jaką informację należy zamieścić w świadectwie pracy? (H.J., Suwałki)

W świadectwie pracy nie wpisuje się informacji o przeniesieniu urlopu wypoczynkowego na kolejną umowę. Zawarte porozumienie zwalnia pracodawcę z wypłaty ekwiwalentu pieniężnego, ale nie ma żadnego wpływu na sposób wypełnienia świadectwa pracy.

Prawo do urlopu wypoczynkowego jest jednym z podstawowych praw pracowników. Zdarzają się jednak sytuacje, których zaistnienie powoduje przekształcenie prawa do urlopu wypoczynkowego w prawo do ekwiwalentu pieniężnego.

Ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop wypoczynkowy wypłaca się jedynie wówczas, gdy pracownik urlopu nie wykorzystał z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy. Z wypłaty ekwiwalentu pracodawca jest zwolniony, gdy strony zawierają kolejną umowę o pracę i podpiszą porozumienie o wykorzystaniu przysługującego pracownikowi urlopu w czasie trwania kolejnej umowy. Jednak zawarte porozumienie nie zwalnia pracodawcy z zamieszczenia w świadectwie pracy informacji o przysługującym pracownikowi urlopie wypoczynkowym w roku rozwiązania stosunku pracy. Zawarte porozumienie stanowi odrębny dokument, który załączamy do akt osobowych. Informacji o przeniesieniu urlopu nie wykazuje się w świadectwie pracy.

Podstawa prawna

art. 171 Kodeksu pracy

 Joanna Skrobisz

 

Więcej prawnych pytań i odpowiedzi – GN nr 16-17 (e-wydanie)Pozostałe artykuły w numerze 16-17/2020: