Pytanie do eksperta. Urlop uzupełniający


Nauczycielka szkoły podstawowej po urlopie macierzyńskim wróciła do pracy 8 lutego 2021 r. Nie korzystała więc z urlopu w czasie ferii zimowych. Nauczycielka wystąpiła z wnioskiem do dyrektora o udzielenie dwóch tygodni urlopu uzupełniającego. Czy dyrektor powinien udzielić tej nauczycielce urlopu uzupełniającego? (Z.L., Włocławek)

W przedstawionym stanie faktycznym dyrektor odmówi udzielenia urlopu z uwagi na to, że nauczycielka prawo do urlopu uzupełniającego nabędzie dopiero, jeżeli 31 sierpnia 2021 r. okaże się, że w okresie ferii letnich nie wykorzystała co najmniej ośmiu tygodni odpoczynku.

Nauczyciel szkoły feryjnej, jeżeli nie wykorzystał w naturze w całości lub części urlopu wypoczynkowego, nabywa prawo do urlopu uzupełniającego. Urlop ten będzie możliwy do realizacji wyłącznie w związku z wystąpieniem przypadków uzasadniających brak możliwości wykorzystania urlopu. Katalog takich przypadków jest zamknięty i zaliczamy do nich:

>> niezdolność do pracy wywołana chorobą lub odosobnieniem w związku z chorobą zakaźną;

>> urlop macierzyński;

>> urlop rodzicielski;

>> urlop dla poratowania zdrowia;

>> odbywanie ćwiczeń wojskowych albo krótkotrwałego przeszkolenia wojskowego.

W każdym z wymienionych przypadków wymiar urlopu uzupełniającego odpowiada długości ich trwania, jednak nie dłużej niż osiem tygodni. Każdy wykorzystany dzień urlopu wypoczynkowego obniża wymiar urlopu uzupełniającego. Prawo do tego urlopu ustala się dopiero po zakończeniu roku szkolnego, tj. 31 sierpnia. Przypominamy: rok szkolny trwa od 1 września do 31 sierpnia.

W praktyce okres ferii zimowych i letnich trwa co najmniej 10 tygodni lub więcej. Dlatego okres niezdolności do pracy w wymiarze jednego tygodnia w okresie ferii w pełni umożliwia wykorzystanie przez nauczyciela co najmniej ośmiu tygodni urlopu wypoczynkowego i nie uprawnia do urlopu uzupełniającego. Jeżeli jednak okaże się, że nauczyciel zarówno w okresie ferii zimowych, jak i letnich nie wykorzystał w sumie co najmniej ośmiu tygodni urlopu wypoczynkowego, wówczas będzie miał prawo do urlopu uzupełniającego w trakcie roku szkolnego, w terminie ustalonym z dyrektorem. Karta Nauczyciela nie nakazuje, że urlop ten musi być wykorzystany bezpośrednio po ustaniu przyczyny uprawniającej do niego.

Podstawa prawna

art. 64 i nast. Karty Nauczyciela



Joanna Skrobisz

 

Więcej prawnych pytań i odpowiedzi – tylko w Głosi nauczycielskim (nr 14-15, e-wydanie)



Pozostałe artykuły w numerze 14-15/2021: