Awans zawodowy. Jak być dobrym opiekunem stażu?


Część III. Jak być dobrym opiekunem stażu? Chociaż przepisy w tej materii są dość szczegółowe, wielu nauczycieli pełniących funkcję opiekuna ma różne wątpliwości. Spróbujemy je rozwiać w tej serii artykułów

W poprzednim odcinku przedstawiłam przykładowy arkusz obserwacji zajęć prowadzonych przez nauczyciela odbywającego staż*. Wyjaśniłam także, w jaki sposób opiekun pomaga podopiecznemu w przygotowaniu projektu planu rozwoju zawodowego, a następnie w realizacji planu rozwoju.

 

Projekt oceny dorobku za okres stażu

Ustawowym obowiązkiem opiekuna stażu jest opracowanie projektu oceny dorobku za okres stażu, który przedstawiony zostanie dyrektorowi szkoły. Na podstawie projektu dyrektor dokona ostatecznej oceny dorobku zawodowego nauczyciela.

Oto przykładowy projekt oceny dorobku za okres stażu (nie jest to obowiązujący wzór, lecz jedynie moja propozycja):

 

Projekt oceny dorobku okres stażu

pani Anny Kowalskiej

ubiegającej się o stopień nauczyciela mianowanego

 

Dokonując oceny stwierdzam, że nauczycielka:

>> prawidłowo zaplanowała ścieżkę rozwoju zawodowego, uwzględniając potrzeby szkoły, uczniów i środowiska lokalnego, a także własne możliwości;

>> umiejętnie i rytmiczne realizowała swój plan rozwoju zawodowego – wszystkie zadania zostały wykonane w zaplanowanym terminie;

>> systematycznie współpracowała z opiekunem stażu – uczestniczyła w charakterze obserwatora w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu oraz przez innych nauczycieli w wymiarze dwóch zajęć w miesiącu, a następnie omawiała z prowadzącymi obserwowane zajęcia pod względem merytorycznym i metodycznym, formułując także przemyślenia oraz zadania dla własnego rozwoju; prowadziła zajęcia dydaktyczne (w wymiarze jednych zajęć w miesiącu) w obecności opiekuna stażu lub dyrektora szkoły, omawiała je i analizowała wraz z osobą dokonującą obserwacji zajęć;

>> planowo, świadomie i aktywnie uczestniczyła w wewnątrzszkolnych i zewnętrznych formach doskonalenia zawo­do­wego, wzbogacając dzięki nim swój warsztat pracy, kompetencje i doskonaląc niezbędne umiejętności interpersonalne;

>> potrafi prezentować własne osiągnięcia zawodowe – brała aktywny udział w spotkaniach swojego zespołu przedmiotowego, a także innych zespołów zadaniowych funkcjonujących w szkole, udostępniała własne opracowania;

>> podejmowała działania służące lepszemu poznaniu środowiska uczniów poprzez wyznaczanie odpowiednich celów oraz odpowiednią organizację prowadzonych przez siebie zajęć z uczniami, a także organizowanie spotkań z rodzicami;

>> umie współpracować z rodzicami, uczniami i gronem pedagogicznym, jest otwarta na uwagi i propozycje innych nauczycieli, chętnie korzysta z ich doświadczenia i pomocy;

>> uzyskuje pozytywne efekty w pracy – wyciąga trafne wnioski do dalszej pracy, dokonuje bieżącej analizy sytuacji dydaktycznej i wychowawczej w zespole klasowym i podejmuje działania wpływające na podniesienie jakości jego funkcjonowania;

>> dokonuje trafnej i rzetelnej ewaluacji podejmowanych działań, wdraża działania naprawcze;

>> nabyła rozległą wiedzę o warunkach bytowych swoich uczniów pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, o specjalnych potrzebach edukacyjnych i wdrożyła skuteczne działania;

>> posiadła umiejętność posługiwania się przepisami prawa oświatowego – swoje działania dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze opiera na ich treści;

>> umiejętnie wykorzystuje w pracy multimedia, wzbogacając w ten sposób zajęcia oraz wpływając na zaangażowanie uczniów i trwałość zdobytej przez nich wiedzy;

>> podczas stażu realizowała zadania wynikające z wymagań zawartych w rozporządzeniu MEN w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli z 26 lipca 2018 r. oraz z potrzeb szkoły.

Opracowując projekt oceny dorobku za okres stażu, dokonałam analizy sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego ze szczególnym uwzględnieniem stopnia realizacji zaplanowanych zadań. Stwierdzam, że wszystkie zaplanowane zadania zostały zrealizowane.(…)

 

Beata Rechnio-Kołodziej

Ekspert z listy MEN

 

Cały tekst – GN nr 7-8 (e-wydanie)

 

 

 Pozostałe artykuły w numerze 7-8/2021: